ابطال پروانه استاندارد چند فرآورده غذايى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

اداره كل اســتاندارد اســتان تهران پروانه چند فرآورده غذايى شامل انواع شكر، چاى، آب معدنى، نمك، زعفران و كيك خوراكى را باطل كرد.به گزارش ايران آنلاين، شكر سفيد با نام تجارتى تصفيه خانه قند، چاى ســياه بدون اســانس با نام تجارتى كوزه طلايى، چاى كوزه ارديبهشت، چتى كومه، آب معدنى با نام تجارتى ايرانداد، نمك خوراكى يددار با نام تجارتى سودمند و كيك روغنى با نام تجارتى سانلى، ساچى و كبيتا از جمله فرآورده هاى غذايى هســتند كه پروانه اســتاندارد آن ها باطل شده اســت.همچنين زعفران رشته اى با نام تجارتى حميد110، قند كله شكسته با نام تجارتى نام آوران از جمله ديگر كالاهايى هستند كه پروانه استاندارد آن ها به دليل غير استاندارد بودن ابطال شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.