اقدام جديدى براى انسداد فيلترشكن ها آغاز نشده

كاربران مقابل دستور قضايى مقاومت مىكنند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزير ارتباطات و فنــاورى اطلاعات گفت: اقدام جديدى در خصوص انسداد فيلتر شكن ها آغاز نشده است، بلكه آنچه كه انجام مىشود همان مجموعه اقداماتى است كه از دى ماه سال قبل و بنابر ايجاد شرايط جديد آغاز شده بود.

بــه گــزارش ايســنا، محمدجــواد آذرى جهرمى در حاشــيه جلســه هيأت دولت اظهار كرد: متأســفانه بر اساس شواهد كاربران شــبكههاى اجتماعى در حال مقاومت در برابر دستور قضايى هستند و اين موضوع امنيت فضاى مجازى را با چالش مواجه كرده است.

وى بــا تأكيــد بر اين كــه امنيت فضــاى مجازى امــروز با چالش مواجه شــده اســت، خاطرنشــان كرد: مقابله با فيلترشكن ها كار ســادهاى نيســت؛ چرا كه هم تنوع زيادى در اين فيلترشكن ها وجــود دارد و هم تعداد آن ها بســيار اســت و مكانيزم هايى كه به كار مىبرند نيز به شــدت پيچيده است. با اين وجود ما چالش هاى ايجاد شــده در زمينه امنيت فضاى مجــازى را حدود يك ماه پيش به صورت مكتوب به مســئولان مربوطه از جمله قوه قضاييه ارائه كرديم. همچنين به طور منظم گزارش وضعيت و شرايط چالش هاى امنيتى به مركز ملى فضاى مجازى ارائه مىشود.

وزيــر ارتباطات درباره ادعاى مديرعامل نرم افزار ســروش مبنى بر عدم حمايت مجموعه وزارت ارتباطات از اين پيام رســان داخلى، بيان كرد: مديران پيام رســان هــاى داخلى در فروردين ماه امســال گزارشى به ما ارائه كردند و ارزيابى ما از اين گزارش اين بود كه در مجموع پيام رســان هاى داخلى ظرفيت حدود 15 ميليون كاربر فعال را خواهند داشت.

10 ميليون كاربر فعال در پيام رسان داخلى داريم

آذرى جهرمــى گفت: امروز مجموعــاً 10 ميليون كاربر فعال در پيام رســان هاى داخلى فعاليت مىكننــد و ما نگرانى زيادى از ظرفيت پيام رسان هاى داخلى نداريم. همچنين در خصوص اظهارات مديران پيام رســان ســروش نيز آمادگى داريم تا با هماهنگى مركز ملــى فضاى مجازى كليه مســتندات و امكاناتى كه به پيام رســان سروش واگذار شده است را منتشر نماييم.

وى ادامه داد: احســاس مىكنم كه مديران راه صلاحى را در پيش نگرفتند. بر اســاس مكتوباتى كه آن ها طى گزارش فروردين مــاه 97 به وزارت ارتباطات ارائه كردند، ايــن نرم افزار مىتواند از 20 ميليون كاربر پشــتيبانى كند. اسناد اين ادعا نيز موجود است اما به نظر مىرســد كه الآن بايد دنبال علل ديگرى در اين خصوص باشــيم.وزير ارتباطات تاكيد كرد: طرح اين گونه مسايل تاثيرى بر تــلاش ما براى اجــراى قانون كه كمك به پيام رســان هاى داخلى اســت نخواهد گذاشت اما اعلام مىكنم كه در اين خصوص مسايل ديگيگرى مطرح است.

آذرى جهرمى در بخش ديگــرى از صحبت هاى خود درباره مصوبه اخير شــوراى عالــى فضاى مجازى درباره اينترنت اشــياء، خاطرنشــان كرد: يكى از ابزارها و تكنولوژى هاى جدى در توسعه اقتصاد ديجيتال، موضوع اينترنت اشــيا اســت.در اين خصوص اين ضرورت احســاس مىشود كه براى شــتابدهى در استفاده از اين تكنولــوژى و همچنين حاكم شــدن راهكارهاى اصولى اســتفاده از آننها به يك سند بالادستى نياز داشته باشد. در جلسه اخير شوراى عالــى فضاى مجازى پيش نويــس مركز ملى فضاى مجازى در اين خصــوص مطرح شــد و كليات آن مورد توافق قــرار گرفت اما در مورد جزئيات قرار شــد كه اين مركز پس از بازنگرى مجدداً آن را به شوراى عالى فضاى مجازى ارائه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.