رمضان؛ ماه بركت و رحمت و آمرزش

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رمضان، ماه خدا و ميهمانى خدا، ماه بهار قرآن، ماه ليله القدر و پاكى و تعالى انسان.رمضان، ماه بركت، رحمت، مغفرت، توبه، انابه، صبر و مواسات. رمضان ماه تقوا و طهارت و رهايى از شر نفس و به خدا پيوستن است.رمضان، ماه على (ع) آن مقتداى عدالت و انسـانيت اسـت كه نماز خون و شـهادت در محراب عشق را براى اولين بار به يادگار گذاشـت.در روايات رسـيده از معصومان (ع) نام ها و اوصاف بسـيارى براى ماه رمضان آمده اسـت، كه نام هاى ياد شده بخشى از آن به شمار مىآيند. ولى در اين ميان به نظر مى رسد ماه خدا و ميهمانى خدا، عالى ترين تعبيرى است كه درباره ماه رمضان به كار برده شده است.با اين كه همه ماه ها ماه خداسـت و انسـان ها همه وقت از نعمت هاى مادى و معنوى و در حقيقت از سفره گسترده الهى استفاده مى كنند ولى از آن جا كه همه كتاب هاى بزرگ آسـمانى از جمله قرآن كه كتاب هدايت و راهنمايى براى همه بشـريت است در اين ماه نازل شـده اسـت، و نيز از آن جا كه وظيفه بزرگ الهى روزه در اين ماه انجام مى شـود امتياز خاصى به اين ماه بخشـيده اسـت.ماه رمضان همواره ماه نزول كتاب هاى آسمانى و ماه هدايت و تربيت بوده است چرا كه هدايت و تربيت بدون دستورات و روش هايى كه درست را از نادرست جدا و آن را به مردم تعليم دهد ممكن نيست.برنامه تربيتى روزه نيز بايد با آگاهى هر چه بيشتر و عميق تر از تعليمات آسمانى هماهنگ گردد، تا جسم و جان آدمى را از آلودگى هاى گناه شسـت و شو دهد.روايات بسيارى درباره جايگاه اين ماه بزرگ از امامان معصوم (ع) رسيده است ولى جامع ترين آن ها كه بسيارى از وظايف روزه دار و شرايط يك روزه كامل و فضايل اين ماه را بيان مى كند خطبه مشهور پيامبر اكرم (ص) روايت شده است كه آن حضرت در آخرين جمعه ماه شعبان براى آماده ساختن ياران براى اسـتقبال از ماه مبارك رمضان خطبـه اى خواندند و در آن مژده فرا رسـيدن ماه رمضان را داده و جايگاه و اهميت اين ماه بزرگ را تشـريح كردند. اى مـردم، ماه خدا، با بركت و رحمت و آمرزش به شـماروى آورده اسـت. ماهى كه در نزد خدا برترين ماه هاسـت. روزهايش برترين روزها و شب هايش برترين شـب ها و سـاعات آن برترين ساعت ها است. ماهى اسـت كه به ميهمانى خدا دعوت شـده ايد و از كسـانى كه مورد اكرام خدا هسـتند مى باشيد.در اين ماه نفس كشيدن شما ثواب تسبيح و ذكر خدا و نيز خواب شما ثواب عبادت خواهد داشـت. اعمال شما در اين ماه پذيرفته و دعاى شما مستجاب است. پس با نيت هاى خالص و صادق و دل هاى پاك از خدا بخواهيد كه شما را در اين ماه به روزه دارى و تلاوت قرآن موفق گرداند. شـقاوتمند و به دور از سعادت كسى است كه در اين ماه بزرگ از رحمت و آمرزش خداوند محروم بماند.با گرسنگى و تشنگى خود در اين ماه، گرسـنگى و تشـنگى روز قيامت را به يـاد آوريد.در اين ماه به بينوايان و تهيدسـتان رسيدگى و بخشـش كنيد. بزرگان خود را احترام كنيد و بر كودكان خود مهربان باشـيد و با خويشـاوندان خود رفت و آمد كرده و پيوند با آنان را محكم سـازيد. زبانهايتان را از گناه و بيهوده گويى نگه داريد. چشـم هاى خود را از آن چه نگاه كردن به آن جايز نيسـت بپوشـانيد و گوشهايتان را از آنچه شـنيدن آن حلال نيسـت فرو بنديد.بر يتيمان مـردم محبت و مهربانى كنيد، تا پس از شـما با يتيمان تان مهربانى كنند و از گناهانتان به سـوى خدا توبه و بازگشـت نماييد. به هنگام نماز دسـت هايتان را به دعا برداريد زيرا اين اوقات بهترين سـاعاتى اسـت كه خداونـد با عزت و جلال به لطـف و رحمت به سـوى بندگانش نظر مى كند و چون با او به راز و نياز پردازند پاسـخ شـان دهد و هنگامى كه او را صدا كنند لبيك شـان گويـد و زمانى كه او را بخوانند اجابت شـان كند. اى مردم، به راسـتى كه جان هاى شما در گرو اعمال شماست، پس با طلب آمرزش الهى آن ها را آزاد سـازيد. پشت شما از بار گناهان، سنگين است پس با سجدههاى طولانى آن را سبك كنيد و بدانيد خدايى كه ياد او برتر است به عزت خود سـوگند ياد كرده كه نمازگزاران و سـجده كنندگان را عذاب نكند و در آن روز كه آدميان در پيشـگاه پروردگار جهانيان مىايسـتند، ايشان را به آتش جهنم نترسـاند.هر كه در اين ماه با خويشـاوندان خـود رفت و آمد نموده و پيونـد با آنان را محكم سـازد، خداوند او را در روز ملاقـات به رحمت خويش پيونـد دهد و هر كـه در اين ماه رابطه خـود را با خويشـاوندانش ببرد، خداوند نيز رحمتش را در روز قيامت از او خواهد بريد.هر كه در اين ماه نماز مسـتحبى بـه جاى آورد، خداوند او را از آتـش دوزخ دور مىكند. و هر كه در اين ماه عمل واجبى را انجام دهـد خداوند ثواب هفتاد عمل واجب كه در ماههاى ديگر به جا آورد به او عطا مى كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.