حقوق شهروندى چه شد؟

KHABAR JONOOB - - سياسي -

على مطهــرى نماينده تهــران و نايب رييس مجلس از عبــاس صالحى وزير فرهنگ و ارشــاد اســامى ســوالى درباره علــت عدم اجــراى قانون منــع اســتفاده از كلمات بيگانه پرســيد. على رغم توضيحات وزير فرهنگ و ارشــاد اسلامى مطهرى اعلام كرد كه از پاسخ ها قانع نشده است لذا سوال او به راى مجلس گذاشته شد.

به گــزارش ايســنا، نمايندگان بــا 117 راى موافق، 47 راى مخالف و 3 راى ممتنع از مجموع 197 نماينده حاضر در مجلس نظر مطهرى را قبول داشــته و با ايــن راى اعلام كردند كه پاســخ هاى وزير قانع كننده نيست.

به اين ترتيب وزير فرهنگ و ارشــاد اسلامى اولين كارت زرد را از مجلس گرفت.

بــه گــزارش خبرآنلايــن، در جلســه ديروز مجلس ســوال نادر قاضى پور دربــاره اين بود كه چرا روزنامه همشــهرى به عنوان ارگان شهردارى تهران، توزيع سراســرى دارد؟ و چرا در اســتان ها به شهردارى هر اســتان اجازه انتشار روزنامه داده نمىشود؟ او در بخشــى از سخنانش »تُرك« زبان هــا را قوم اكثريــت در ايران خواند و بــا بيان اين كــه 40 ميليون ترك در ايــران حتى يك روزنامه سراســرى ندارند، گفت: اما الان چــون برجام، بى جام شــده مــن از حق خودم مى گذرم و ســوال را بــه راى نمىگذارم ولى شــما نبايد حق ترك ها را ناديده بگيريد!

مهــرداد لاهوتــى نماينــده لنگــررود هم در تذكرى شــفاهى خطاب به وزير راه و شهرســازى از دستورات آخوندى درباره بندر چمخاله ياد كرد و گفت: اما روســاى ســازمان بنادر دستور شما را گوش نمى دهند. آن ها براى يك كمربندى شهرى كه ربطى به ســازمان بنادر نــدارد 1500 ميليارد تومان هزينه كردند اما مصوبه دولت و دســتورات وزير را اجرا نمى كنند.

او در پايــان ســخنانش تهديــد كــرد كه اگر ســازمان بنــادر به اين مــوارد توجــه نكند، برخى مسايل اين سازمان را از تريبون خواهد گفت.بهروز بنيــادى نماينده كاشــمر نيز در تذكــرى خطاب به رييس جمهور گفت: شــما منشور حقوق شهروندى را در مراســمى باشــكوه رونمايى كرديد اما شاهد زير پا گذاشتن آن در مواجهه با تجمعات كارگران و معلمان هستيم حتى به بهانه هاى واهى به دختران و زنان اين مرز و بوم بى احترامى مى شود. از شما انتظار مى رفت كه مانع اين مسايل شويد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.