بيانيه قاطعانه ستاد كل نيروهاى مسلح عليه يك اقدام گستاخانه ترامپ

KHABAR JONOOB - - سياسي -

ستاد كل نيروهاى مسلح در بيانيه اى اقدام تحريك آميز و شيطانى رييسجمهور آمريكا در انتقال سفارت اين كشور از تل آويو به قدس اشغالى را محكوم كرد.

در اين بيانيه آمده است: تصميم فتنه انگيز آمريكا در انتقال سفارت اين كشور به بيت المقدس و به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستى بار ديگر ماهيت اين دولت جنايتكار در ايجاد آشوب و نا امنى در منطقه را پيش چشم جهانيان آشكار ساخت. اين بيانيه مى افزايد: اقدام گستاخانه ترامپ كه همزمان با روز نكبت و هفتادمين سال اشغالگرى رژيم جعلى صهيونيستى صورت گرفته است، برخلاف تصور طراحان آن، نه تنها به استحكام پايه هاى سست و بى ريشه رژيم صهيونيستى نخواهد انجاميد بلكه خون هاى پاك شــهيدان و مجاهدان فلســطينى به ويژه كودكان و زنان و سالخوردگان بى گناه، نويد بخش توسعه و رشد انتفاضه ملت فلسطين عليه اين اقدام تجاوزكارانه خواهد بود.

ســتاد كل نيروهاى مســلح در پايان با تقبيح سكوت مرگبار مجامع بين المللى و دولت هاى اســلامى در قبال به خاك و خون كشيدن ملت بى دفاع و مظلوم فلسطينى كه به شــهادت بيش از 60 نفر و مجروحيت بيــش از 2000 نفر انجاميده تاكيد كرده است: شمارش معكوس براى فروپاشى رژيم پوشالى صهيونيستى آغاز شده و ترديدى نيســت اين اقدام جنايتكارانــه به همگرايى و وحدت ملت هاى مســلمان و حق طلب كمــك خواهد كــرد و در آينده اى كه چندان دور نخواهد بود، بر اســاس وعده الهى طومار رژيم اشغالگر قدس را براى هميشه درهم خواهد پيچيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.