جريان نامه 182 نماينده به سران قوا چيست؟

KHABAR JONOOB - - سياسي -

182 نماينده نامه اى به ســران قوا بــراى ترويج تعامل و وحدت بين اركان نظام نوشتند.

عضو هيأت رييســه مجلس نامه 182 نماينــده به ســران ســه قوه كه در آن خواســتار اهتمــام جامع قواى ســهگانه براى مقابله جــدى با رانت، ارتشا و حيف و ميل كردن بيت المال شده اند را قرائت كرد.

به گزارش ايرنا در اين نامه آمده است: ملت شريف ايران اسلامى براى خلق و نگهداشــت جمهورى اسلامى در 40 سال گذشته مشقتهاى زيادى متحمل شدند، نقش امام خمينى (ره) و تدابير رهبر معظم انقلاب و فداكارى و جانفشانى شهداى گرانقدر در قوام بخشى نظام اســلامى غير قابل انكار است.

حال كه انقلاب در آستانه ورود به دهه پنجم بوده و با مسايلى مواجه شــده كه مديريت انقلابــى و جهادى مســئولان بــا روحيه تعامــل و توجه بــه مهمــات و اولويت هــاى اصلى مردم را مى طلبــد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى از مسئولان جمهورى اسلامى به ويژه قواى سه گانه انتظار دارد مــوارد ذيل الذكر را مورد توجه قــرار داده تــا انقلاب اســلامى مثل گذشته بلكه بهتر از پيش و با سرعت به سمت تعامل حركت كند.

بديهــى اســت وكلاى ملت در مجلس شــوراى اســلامى بــراى هر گونه تسهيل سازى و معاضدت براى خدمت صادقانه به ملت شــريف ايران اســلامى و قوام بخشــى به انقلاب و توســعه كمــى و كيفى آرمــان هاى انقلاب عزيز اســلامى اعلام آمادگى مى كنند.

تلاش همــه اركان انقلاب براى ترويج محيط تعامــل و ايجاد روحيه وحــدت بيــن اركان نظــام و احزاب سياســى بــراى نيــل به آرمــان هاى انقلاب اسلامى

هوشــيارى تمام عيار مسئولان نظام در مقابل عداوت و كينه ورزى دولــت آمريكا به ويــژه جهالت اخير ايالات متحــده در خصوص خروج از برجام،

تلاش همه جانبه قواى ســهگانه بــراى گشــايش اقتصــادى و ايجــاد اشتغال و رونق بخشى معيشت مردم، اهتمــام جامع قواى ســه گانــه براى مقابله جدى با رانت، ارتشــا و حيف و ميل كردن بيت المال و ترويج فساد مالى و ادارى در جامعه، برنامهريزى دقيــق، ســريع و نتيجه بخــش براى مقابلــه هوشــمندانه با شــبكه قاچاق كالا و ارز، توجــه جدى و ســريع به قشــر ضعيف جامعه و روستا نشينان، حاشيه نشينان و كشاورزان پرتلاش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.