واكنش احمدى نژاد به حمايت برخى اصلاح طلبان از مواضعش

KHABAR JONOOB - - سياسي -

فعال سياسى و روحانى نزديك به محمود احمدى نژاد گفت: احمدى نژاد مواضع حمايتــى آقايــان بهزاد نبوى، عماد الدين باقى، خانم شــهيدى و تاجزاده را ديد و معتقد اســت اوضاع رو به بهبود و روشــنايى قرار دارد.بهمن شــريف زاده با روايت آخرين ديــدارش بــا محمود احمدى نژاد گفــت: من گرايش رو به فزونى جريان هاى سياســى كشــور مشخصا اصلاح طلبان به ســخنان احمدى نژاد و موضع اتخاذى بقايى را مطرح كــردم و خود احمدى نژاد نيز نظر داد. وى افزود: صحبت من با احمدى نژاد بر اســاس اخبار رســانه ها بود كه خود احمدى نژاد نيز اين مواضع را ديده بود كه بعضى همچون آقايان بهزاد نبوى، عماد الدين باقى، خانم شــهيدى و تاجــزاده چنين مواضعى گرفتند، البتــه بعضى اســاتيد دانشــگاه نيز به خود او مراجعه داشــتند. معتقدم ايــن جو در حال افزايش است.

اين فعال سياســى نزديك به محمود احمدى نژاد يادآور شــد: آن آقايانى كه اين صحبت را زود دريافت كردند از چه گرايش سياســى به يك حقيقت اذعان مى كنند و برايشــان مهم نيســت كه احمدى نژاد دارد اين را مى گويد بلكه مهم آن اســت كه اين حرف دارد در جامعه باز مى شود و بايد كمك به باز شدن اين حرف كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.