ظريف: دنبال خيالبافى نيستيم كه اروپا رابطه اش را با آمريكا به هم بزند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

محمد جواد ظريف گفت: اروپايى ها متحد آمريكايى ها هستند و اروپا قرار نيست روابطش را با آمريكا كنار بگذارد اما در شـرايط كنونى با سياسـت هايى كـه ايـالاتايـالالات متحـده مخصوصاً شـخص آقاى ترامپ اتخاذ كرده است الالان براى اروپا زمان اين است كه ببيند چگونه منافع خودش را دنبال كند.

وزير امور خارجه كشـورمان پيش از ترك بروكسـل در جمـع خبرنگاران اظهار كرد: ديدار ما ديدارى سه جانبه بود البته وزرا با خودشان جلسه اى پيش از ما داشتند.

بـه گـزارش ايسـنا، وى در ارتبـاط با تحريم رييـس بانـك مركـزى گفت: به نظر مى رسد كـه دليـل ايـن تحريم عصبانيـت آمريـكا از شـرايطى اسـت كه پيش آمـده، ما بايد توقع داشته باشيم كـه آمريكايى ها از اين نوع حركتهاى مبتنى بر عصبانيت بيشـتر انجام دهند. وى ادامه داد: خلاف قانون بودن اقدامات آنـان بَيِنبيِِين اسـت و در عـرف روابط بيـن الملل كارى زننده و نشان دهنده توانمندى نيسـت بلكه نشـان دهنده ضعف منطق ايـالاتايـالالات متحده اسـت و از سـوى ديگر ايالالاتايالات متحده كاملاً حس كرده اسـت كه به غير از چهار تـا از اصحابش در منطقه ما هيچ كس از سياست آمريكا حمايت نكرده است و اين يك عصبانيتى را از سوى آنها نشان داده است.

وزيـر امـور خارجـه كشـورمان خاطـر نشـان كـرد: ما دنبـال خيـال بافى نيسـتيم كه اروپـا رابطـه اش را با آمريـكا به هـم بزند؛ نه چنيـن چيـزى امكانپذيـر اسـت و نـه اروپايى هـا خودشـان چنيـن حرفـى مـى زننـد بلكـه دنبـال اين هسـتيم كه اروپـا از منافـع خودش دفاع كند.

وى ادامه داد: اروپا و آمريكا در موضوعاتى داراى اشـتراك و در موضوعاتى اختلاف دارند؛ فعلاً موضـوع ايران موضوعى اسـت كـه مورد اختـلاف آن ها اسـت معنى اش اين نيسـت كه آمريكا و اروپا فردا با هم درگير مى شـوند كما اين كه سـال ها در مورد موضوعات ديگر با هم اختلاف داشـتند اما اروپايى ها خط خود را دنبال كردنـد و آمريكايى هـا خط خودشـان را دنبال كردند.

وى افـزود: جمعه آينده اجلاس مشـترك هر پنج كشـور و ايران اسـت يعنـى 1+4 يا ،3+2 بسـتگى دارد كه از چه منظـرى بخواهيم به اين گروه بندى نگاه كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.