بقايى: مى خواهم بميرم، نمىگذارند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

ارگان احمــدى نژادى ها از شكســتن اعتصاب غذاى حميد بقايى خبر داد. دولت بهار با اين ادعا كه حميد بقايى سه شنبه شب با خانواده اش تماس گرفته است به نقل از وى نوشت: »يك كم شير و خرما خوردم فشار و قندم را آورد بالا ... سوپ آوردند دو تا قاشق خوردم... ديشب كه اين شيرها رو خوردم، حالم بهتر شد«.

در ادامــه ايــن خبر بقايى از اين كــه نمى گذارند او بميرد ابــراز گلايه كرده و گفتــه اســت: »آب نخوردن را هم ادامه مى دهم ديشــب خوردم ولــى از امروز ديگر نمىخورم... به جاى اين كه مساله اعتصاب را حل كنند توپ را مى اندازند در زمين همديگر ... مى خواهند به زور دكتر و درمان، ضربانم را نگه دارند«.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.