چه كسى بايد ملامت شود، أين تذهبون؟

امروز روزى نيست كه همديگر را پاى ميز سؤال ببريم

KHABAR JONOOB - - سياسي -

رييسجمهــور گفت : در موضوع هســته اى عده اى تصــور مىكنند كه مســايل جهانى و امورى كه به نوعى در مجامع بين المللى و شوراى امنيت مطرح شده را با سخنرانى، شــعار و تحريك احساســات مردم مىتوان حل و فصل كرد كه البته ثابت شده كه اين هم مسير درست و دقيقى نيست.

به گزارش خبرآنلاين، حجت الاسلام والمسلمين حسن روحانى ديروز در جلســه هيأت دولت، افزود: دولت يازدهم از ابتدا بر اين تفكر بود كه اين مسأله راه حل فنى و سياسى دارد و مىتوان از طريق احترام به حقوق ملت ايران، مذاكره سياسى بين كشورها و با رسيدن به توافق از مسير سياسى و ديپلماتيك در اين موضوع به نتيجه رسيد. اهم اظهارات رييس جمهور را بخوانيد: امروز مســأله برجام و هستهاى باز هم زمينه و فرصت هايى دارد كه مورد بحث و بررســى قرار بگيرد، در مســأله هسته اى عده اى كه آن طرف هستند، تصور مىكنند با فشار، تحريم، تهديد و حتى نشان دادن علايم جنگ مىتوانند ملت ايران را تســليم كنند، اما ايستادگى و مقاومت ملت ايران به خوبى نشان داد كه اين تفكر و راه، نادرست و غلط است.

در موضوع هســتهاى بــه دنبال دو دســتاورد اصلى بوديــم، دســتاورد اول احقاق حقوق ملت ايــران بود. مطابق قطعنامه هاى سازمان ملل، غنىسازى ايران غيرقانونى اعلام شده بود كه البته به هيچ وجه اين موضوع را قبول نداريم، اما اين مسأله به مستمسكى براى فشار به كشورمان تبديل شده بود و لذا قصد داشتيم آن را از بين ببريم. بر اين مبنا زيربناى ادعــاى آن ها موضــوع PMD و ادعــاى فعاليت هاى غير صلح آميز بود و ما اين زيربنا را از بين برديم و معلوم شــد كه ادعاهاى آن ها نابجاســت و از طرفى حقوق ملت ايران را تثبيت و قطعنامه هاى مربوط به اين موضوع را لغو كرديم.

دســتاورد و هــدف ديگر رفع تحريم ها در راســتاى تأمين منافع ملى بود كه در اين راســتا، اگر چه ممكن است از صد در صد خواستههاى خود در عمل به 80 درصد دست يافتــه باشــيم، اما بايد توجه داشــت در مذاكــره و تعامل با كشــورهاى بزرگ غربى و آن هم كشور خاصى مثل آمريكا كه همواره با ملت ايران تخاصم داشته است، معلوم است كه مشكلاتى ايجاد مىكنند. اما بايد در ارزيابى دستاوردها بين برجام و نبود برجام مقايســه انجــام دهيم، در اين صورت به خوبى مشــخص مىشود كه ملت ايران چه كار بزرگى انجام داده است.

البته در اين راه هميشــه ملت ايران، حامى و پشتيبان بودنــد و مقام معظم رهبــرى رهنمود و ارشــادهاى لازم را داشته اند و همه با هم اين كار بزرگ را به انجام رسانديم.

بعد از اين كه برجام اجرايى شد، آمريكا به طور يك طرفه از آن خارج شــد. حالا چه كسى اين جا متخلف است، دولــت ايران يا دولت آمريكا؟ و چه كســى نقض عهد كرده اســت، ما يا آمريكايى ها؟ ما متعهد به اقدام خودمان هستيم يا به اقدامات ديگران هم متعهد مىباشــيم؟ چه كسى بود كه مصوبات ســازمان ملل و قطعنامه 2231 را زير پا گذاشت، ما يــا آن ها؟ ما برخلاف حقوق بيــن الملل حركت كرديم يا آنها؟ معاهدات بين المللى را آمريكا تضعيف كرده يا ايران؟

چه كســى مســتحق ملامت اســت، اين موضوع بايد روشن شود و مبادا يك عده اى خطا كنند، امروز آمريكا به عنوان ناقض عهد و متخلف از مقررات بين المللى بايد مورد فشار قرار بگيرد.

اين روزها با موضوعاتى كه مطرح مىشود بيشتر به ياد جمله معروف حضرت امام خمينى(ره) در آبان 65 كه به »اين تذهبون؟« معروف است، مىافتم. در آن روز بين ايران و آمريكا اختلافى وجود داشــت كه آمريكا در آن شكســت خــورده بــود اما يك عده بــه دنبال آن بودند كه مســئولين ايرانــى را مــورد ســؤال قرار دهنــد و امام راحــل برخورد حكمــت آميز بــا آن ها داشــت و آن درس خوبــى براى ما بود و هست.

امام در 29 آبان 65 فرمود »هيچ توقع نداشتم كه در اين زمان كه بايد فرياد بزنند ســر آمريكا، فرياد مىزنند سر مســئولين مان« چه شده اســت؟ در يك چنين مسأله مهمى بايد همه دســت به دســت هم بدهيد و ثابت كنيد به دنيا كه وحدت داريد، چرا شــما مىخواهيد تفرقه و دو دستگى ايجاد كنيد، چه شــده اســت شــما را و كجا داريد مىرويد؟ »اين تذهبــون؟«. بعــد فرمود تنــدرو و كندرو و دو دســتگى در كشور ايجاد نكنيد و اين خلاف اسلام، ديانت و انصاف است.

امروز روزى نيســت كه همديگر را پاى ميز ســؤال ببريــم، البته ممكن اســت چنين فرصتى بعــداً پيش بيايد كه بســيار از آن اســتقبال مىكنيم، اما در زمان كنونى همه بايد در برابر فشارهاى آمريكا، متحد باشيم.

شــرايط كنونــى بــا ســالهاى ‪90 86،‬ و 91 كاملاً متفاوت اســت، در آن روزها در جريان فشــارى كه آمريكا بر ايران وارد مىكرد، بســيارى از كشــورهاى دنيا را همراه و در كنار خود داشــت و اجماعــى در حد بزرگ عليه ايران ايجــاد كرده بود و همه كنار آمريــكا بودند و افكار عمومى و كشــورهاى دنيا نيز با ما نبودنــد اما امروز به جز يكى دو كشــور كوچك مرتجع منطقه و رژيم غاصب صهيونيستى، كسى با آمريكا نيست و تمام دنيا با ايران هستند و اين امتياز بزرگى است و نبايد از دست بدهيم.

امــروز در جايگاهى قــرار گرفتيم كه جايــگاه اتهام نيســت و آمريكا اســت كه در جايگاه و ميز اتهام قرار دارد و همــه دنيا آمريكا را متهم مىكننــد. همه مجامع بينالمللى از جملــه آژانــس بين المللى انــرژى اتمى و ســازمان ملل صراحتــاً اعــلام مىكنند كه ايــران به تعهدات خــود پايبند بوده اســت و در مقابل همــه تأكيد دارند كــه اقدام آمريكا خــلاف مقررات بيــن المللى، بىدليل و بىمنطق بوده اســت و هيــچگاه در مقابل آمريكا در چنين موضعى قرار نداشــتيم كه همه قبول دارند كه كار آمريكا پشــتوانه سياسى، اخلاقى نــدارد و در مقابل، كار ايران كاملاً از پشــتوانه سياســى و اخلاقــى برخوردار اســت و امــروز افكار عمومــى جهان با ما است.

حتى اگر داخل آمريكا نظرســنجى شود باز هم افكار عمومى با ماست و اين به معناى انزواى واقعى دولت آمريكا مىباشد و همين امروز هم ما پيروز هستيم.

ايران هراسى كه انجام مىدادند و با تبليغات دروغين همــه دنيا را قانع كرده بودند كه ايران خطر اســت، امروز به جاى آن ترامپ هراســى شروع شده اســت و امروز ايران از جايگاهى برخوردار شــده كه همه بــه آن احترام مىگذارند؛ چرا كه مىبينند ايران كشــورى اســت كه با ديپلماســى در مســير صلح و در كنار مقررات بين المللــى قرار دارد. پس از آن كــه آمريــكا بىدليل و بىمنطق از توافق بســيار مهم چند جانبه و بين المللى خارج شــد در شرايط كنونى فرصتى را بــراى 5 كشــور كه در اين توافق بودند قــرار داديم، اگر بــا همكارى اين 5 كشــور و ديگران به اين نتيجه رســيديم كــه اگر در برجام بمانيم، منافع ما تأمين خواهد شــد، آن را ادامه دهيم.

طرح ترامپ اين بود كه شــب اعلام كند كه از توافق برجام خارج شود و پيش بينى كرده بود كه بعد از آن يا صبح روز بعد ايران اعلام مىكند كه از اين توافق خارج مىشود و ظهر نيز آژانس بين المللى گزارش مىدهد كه ايران از برجام خارج شده است و فرداى آن روز قطعنامه هاى سازمان ملل برمىگــردد و ايران دو مرتبه در ســطح جهانى مورد تحريم قرار مىگيرد.

ترامــپ كارت اول خــود را روى ميــز آورد، اما در كارت دوم اشــتباه محاســباتى داشــت. بعد از اعــلام نظام جمهــورى اســلامى ايران، اين هــا ماندند كه دســتگاه هاى اطلاعاتــى شــان چرا نتوانســتند اطلاعات درســت را ارايه كند چرا كه براســاس گزارش دســتگاه هاى اطلاعاتىشــان جمهورى اســلامى ايران پس از خارج شدن آمريكا از توافق برجــام يا همان ســاعت و يا صبح فردا از ايــن توافق خارج مىشود لذا امروز همه نقشههاى آمريكا به هم ريخته است.

با تصميمى كه گرفتيم امروز مردم كشــورمان اعتماد بيشــترى به مســئولين خود دارند چرا كه اگر با احساســات برخورد مىكرديم و از توافق خارج مىشــديم، مردم ســؤال مىكردنــد كه چه عجله اى داشــتيد و چــرا فرصت نداديد، چه بســا اگــر خــارج نمىشــديد، اتحاديه اروپا هــم اعلام مىكــرد كه اگر ايــران فرصت مــىداد و در برجام مىماند آن هــا در برابر آمريكا مىايســتادند و منافع ايران را تأمين مىكردند. حتى شايد روسيه، چين و ساير كشورهاى بزرگ دنيــا هم به مــا مىگفتند كه چرا عجله كرديــد. لذا امروز با تصميــم خــود در برابــر تمام كشــورهاى دنيــا اتمام حجت كرديــم و مردم هم آشــكارا مىبينند كــه كار نظام ما دقيق و منطقى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.