ما در موزههايمان سلفى مىگيريم آنها ياد مىگيرند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

حاجيه جعفر زاده - خبرنگار » خبر جنوب « / گرچه در استان فارس نزديك به 30 موزه تخصصى وجود دارد و در ايام پيك سفر نيز آمار حضور گردشگران از اين اماكن تاريخى و فرهنگى چشمگير است به طورى كه تنها در نوروز آمار بازديد ها از اين اماكن (ســايت هاى تاريخى و موزه ها) از مرز 3 ميليون نفر هم مى گذرد اما بنابر اظهارنظر سرپرست امور موزه هاى فارس اكثر گردشگران داخلى كه وارد موزه ها مىشوند بيشتراز آنكه به اشيا و آثار موجود در اين اماكن دقت كنند وقتشــان را صرف گرفتن عكس سلفى مىكنند! اما حضورگردشــگران خارجى در موزههاى فــارس جور ديگرى اســت، آنها ترجيح مىدهند وقتشان را صرف ديدن اشيا و اقلام موزهاى و گرفتن اطلاعات از راهنمايان مستقر و حتى صوتى و مجازى نمايند از اين رو مــدت زمــان بيشــترى را در اين اماكن صرف مىكنند. به گزارش خبرنگار سرويس گردشــگرى »خبر جنوب « فردا روز جهانى موزه است، روزى كه از 41 سال قبل تاكنون به اين نام و البته شعارهاى متفاوت نامگذارى شده است و بر مبناى اين شعار نيز برنامههاى متنوعى طراحى و طى يك سال اجرا مىشود. هرچند كه در كشور ما و به تبع آن استان فارس بســيارى از اين برنامهها به دليل محدوديتهاى مالى و اعتبارى برگزار نمىشود اما جاى بسى خوشبختى است كه دست كم براى يك روز و يا هفتهاى كه به نام موزهها و ميراث فرهنگى در ايران نامگذارى شــده است يك ســرى برنامه هاى خاص در نظر گرفته مى شــود. به طورى كه امســال در اين هفته برنامههايى چون نمايشــگاه كارگاه مرمت آثار منقول در ســه موزه تخصصى استان شامل موزه تخت جمشيد- موزه پارس و موزه بيشاپور برپا مىشود و تورهاى معرفى ناشناخته هاى شيراز نيز در اين هفته اجرا خواهد شــد. همچنين برگزارى نمايشگاه مطالعات پروژه طرح بينالمللى حفاظت شهرى »بافت تاريخى شيراز« در خانه قاجارى نصير الملك، افتتاح نخستين كارگاه مرمت اشياء تاريخى فرهنگى مجموعه داران خصوصى اســتان در باغ دلگشا، چاپ برشور تخصصى موزه پارس و مجموعه داران خصوصى استان و تجليل از خادمان ميراث فرهنگى استان از ديگر برنامههاى پيش بينى شده در اين هفته مى باشد.

بنــا بر اين گــزارش اين روزها ديگر موزه به معناى صــرف مكان يا محلى براى نمايش و نگهدارى آثار قديمى و اشــياى تايخى نيســت و آنطور كه »ايكوم« )شوراى جهانى موزه ها) عنوان كرده، موزه مؤسســه اى دائمى است كه اهداف مادى ندارد و در آن به روى همگان گشوده است و براى خدمت به جامعه و پيشرفت آن فعاليت مىكند. در واقع هدف موزه ها، گردآورى و نگهدارى، تحقيق، انتقال و نمايش شــواهد بر جاى مانده از انسان و محيط زيست او به منظور بررسى، آموزش و بهره بردارى معنوى است و در اين ميان نيز هرساله اين شوراى جهانى براى تاكيد بر توسعه و گسترش فرهنگى و گردشــگرى شعارهايى را عنوان مىكند كه شعار امسال »ارتباط خلاق و نوين موزهها، رويكردهاى جديد، مخاطبان جديد« مىباشد و قرار است امسال بر اساس اين شعار بخش نرمافزارى موزهها در كنار كارهاى ســختافزارى در اولويت قرار گيرد همچنين استفاده از تكنولوژى و خدمات الكترونيكى اعم از بليتفروشــى و ساير خدمات، جزو تكاليف اصلى ادارهكل موزهها باشد چرا كه براى داشتن مخاطبهاى جديد بايد از اين ظرفيتها كمك گرفت.

به گفته مدير كل امور موزه هاى كشور، موزهها براى اين كه بتوانند مخاطبان خود را بارها و بارها جذب كنند، بايد سياست و شگردهاى خاص خود را داشته باشند كه يكى از آنها اجرا كردن برنامههايى متفاوت در طول سال است.

كارگر همچنين معتقد اســت: برگزارى نمايشــگاههايى از آثار شاخص موزهاى از مخازن موزهها، نمايش آثارى از ديگر موزهها در سراسر كشور در يك موزه، برگزارى جشنوارهها و دورههاى آموزشى مختلف براى مردم مانند مرمت آثار موزهاى و هر قدم ديگرى كه از جنس موزهاى باشد مىتواند باعث جذب گردشگر شود.

در اين رابطه مهدى نجفى، سرپرست امور موزه هاى اداره كل ميراث فرهنگى،صنايع دســتى و گردشــگرى فارس به خبرنگار ما گفت: در واقع موزهها مكانهاى آموزشى، پژوهشى و نهادهاى فرهنگى مهم جامعه هستند و ارتباطات خلاق و نوآورانه مىتواند پيوند موزهها را با جامعه بيشتر كند.

بــه گفته وى بايــد از ابزارهاى نوين اطلاعاتى براى معرفى موزه ها اســتفاده كرد كه مىتوان به راهاندازى تورهاى مجازى، برپايى نمايشــگاه هاى تخصصى در موزهها و تشــويق افــراد به ويژه كودكان و نوجوانان به بازديــد از موزه ها و اماكن تاريخى و فرهنگى اشاره كرد.

نجفــى در ادامــه اين گفــت و گو با بيان اينكــه يكى از روشهاى مناســب براى جذب بيشــتر بازديدكنندگان از موزههاى اســتان بهرهمندى از راهنماهاى صوتى است، افزود: بــا توجه به اينكه ســايتهاى تاريخى نيازمند راهنمايان تخصصى گردشــگرى هســتند و طى ســالهاى اخير هم ســعى شــده در اماكن شــاخص تاريخى استان چون تخت جمشيد و ارگ كريم خانى از راهنماى گردشگرى دائمى و مستقر در سايت استفاده شــود اما بهره مندى از راهنماهاى مجازى و صوتى نيز يك ضرورت است.

وى بــا بيان اينكه ســابقه اســتفاده از راهنمــاى صوتى آن هم چند زبانه در اماكن تاريخــى فارس به 50 ســال قبل برمىگردد افــزود: در دوران پيــش از انقلاب در برخى از ســايتهاى گردشــگرى فــارس ماننــد تختجمشــيد از ضبــط صوتهــاى كتابى استفاده مىشد كه گردشگران مىتوانستند از اين طريق به صورت كاملا تخصصى با سايت باستانى آشنا شوند.

نجفــى افــزود: هــم اكنــون برخى از اين ضبــط صوتهــا در مجموعــه جهانى تختجمشيد وجود دارد.

وى در ادامه گفت: در حال حاضردر برخى از سايتهاى تاريخى چون ارگ كريم خانى نيز از ابزار صوتى براى راهنمايى گردشگران استفاده مى شود.

نجفى با اشاره به اينكه در حال حاضر بيش از 28 موزه تخصصى در استان فارس فعال اســت، گفت: طبق پيشبينيهاى صورت گرفته تا آخر امسال 4 موزه ديگر به اين رقم اضافه خواهد شــد نجفى در ادامه اين گفت و گــو بر لزوم بهره گيرى از ابزارهاى نوين اطلاعاتى و مجازى در سطوح ملى و بين المللى تاكيد كرد و با ذكر مثالى به تكميل ســخنانش پرداخت و گفت: نزديك به 12 ســايت معتبر بينالمللى وجود دارد كه اكثر گردشــگران حرفه اى با مراجعه به اين ســايت ها مقصد سفر خود ر انتخاب مى كنند اما متاسفانه در هيچ يك از اين سايت ها نه تنها شهر شيراز معرفى نشده بلكه حتى دو جمله توصيفى هم از جاذبه هاى اين شهر ديده نمى شود.

به گفته وى 80 درصد از گردشــگران خارجى قبل از انتخاب مقصد ســفر به اين سايت ها مراجعه و با توجه به اطلاعاتى كه از اين سايت ها كسب مى كنند مقصد خود را انتخاب مى نمايند.

سرپرســت امور موزه هــاى اداره كل ميراث فرهنگى فارس ادامه داد: متاســفانه شــهر شــيراز و به تبع آن اســتان فارس با تمامى جاذبههاى جهانى و ارزشــمندى كه دارد و همواره به عنوان مهمترين مقاصد گردشــگرى كشــور مطرح اســت هيچ سهمى در اين ســايت ها ندارد و فعالين حوزه گردشــگرى هنوز هم براى جذب گردشــگر به روش هاى سنتى اقدام مىكنند.

نجفى همچنين افزود: با توجه به شعار امسال تلاش داريم با استفاده از ابزارهاى نوين اطلاعاتى و اجراى برنامههاى جديد آموزشى، مخاطبان بيشترى را به بازديد از موزه ها و اماكن تاريخى و فرهنگى استان جذب كنيم.

گفتنى اســت اولين موزه هايى كه در دنيا شــكل گرفتند، هدف خاصى نداشــتند و فقــط اماكــن و پرستشــگاههاى مقدس چون كليســاهاى كاتوليك، معابــد يونانى و پرستشــگاههاى بودايى در ژاپن را شــامل مى شــدند. اولين مجموعه شــخصى دنيا در ســال 1683 ميلادى در آكسفورد انگلستان با نام موزه »آشمولين« به صورت عمومى در آمــد. در دوره رنســانس كه تحول عظيم فرهنگى هنرى در اروپــا (قرن پانزدهم به بعــد) پديد آمد، موزه ها نيز بيشــتر مورد توجه قرار گرفتند و ارزش راســتين خود را باز يافتند.

اوج هنرى در موزه دارى جهان را مى توان در»موزه لوور پاريس« ديد. اين موزه كه هم اكنون به صورت يك مركز بزرگ پژوهشــى در آمده اســت، بزرگ ترين موزه دنيا محسوب مىشود.

اولين بار به دســتور ناصرالدين شــاه قاجــار در داخل كاخ سلطنتى گلستان، تالارى به موزه اختصاص يافت كه سپس همين مكان با ملحقاتى غنىتر شــد و به نام موزه »همايونى« گشــايش يافت كه مملو از جواهرات و اشــيا و ظروف بســيار نفيس خارجى و ســلاح بود. اين موزه پس از مدتى از بين رفت. جواهرات آن به خزانه بانك ملى انتقال يافت و بعدا به موزه مجهزى تبديل شــد و ســلاح هاى آن به موزه دانشــكده افسرى سپرده شــد. بنابراين گزارش در سال 1316 موزه ملى ايران به صورت رســمى افتتاح شد و همان ســال نيز عمارت كلاه فرنگى شيراز به موزه پارس تغييركاربرى يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.