پورتال جامع اعتاب مقدسه جهان اسلام راه اندازى مىشود

KHABAR JONOOB - - سياسي -

معاون فرهنگى و امور زائرين حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) از تلاش كارگــروه اجتماعى و فضاى مجازى اعتاب مقدســه جهان اسلام براى راهانــدازى پورتال جامع اي ن اعتاب مقدس خبــر داد. به گزارش روابط عمومــي اداره كل اوقاف و امــور خيريه فارس، حجتالاســلام احمــد ســلامى در دومين جلســ ه كارگروه اجتماعى و فضاى مجازى اعتاب مقدســه جهان اســلام كه ب ا حضور كارشناســان فنى و مديران روابــط عمومــى آســتان مقــد س حضرت شــاه عبدالعظيم حسنى(ع)، حضــرت معصومــه(س) و مســجد مقدس جمكران قم، سازمان اوقاف و امور خيريه، آستان قدس رضوى و حــرم مطهــر حضــرت احمدبــ ن موســى(ع) در شــيراز برگزار شد ، گفــت: ايجاد بســتر مناســب براى ترويــج معارف قرآنى و مكتب اهل بيــت(ع) و تأثيرگــذارى در عرص ه بينالملل از اهداف تشكيل اين كميت ه بوده اســت. وى افــزود: اين كميت ه در نخستين گام، ايجاد و راهاندازى پورتال جامع اعتاب مقدســه جهان اســلام براى معرفى اعتاب مقدس ه را در دســتور كار قرار داده اســت. حجتالاسلام سلامى به دهه كرام ت نيز اشــاره كرد و گفت: دهه كرام ت ظرفيت بســيار خوبى در خصوص معرفى حضرات معصومين(ع) است كــه بايد همواره مدنظر قرار گيرد و اين ايام يك فرصت 10 روزه شــاد بــراى معرفى اهل بيت (ع) و ســيره آنها به مردم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.