اجراى پروژههاى عمرانى در ماه مبارك رمضان در ساعات پُربازده

KHABAR JONOOB - - سياسي -

معــاون فنــى و عمرانى شــهردارى شيراز گفت: در ماه مبارك رمضان فعاليت عمرانى پروژههاى شــهردارى به صورت مطلــوب ادامــه مىيابد و تــلاش خواهد شــد كه در برخى پروژههــا زمان فعاليت در ســاعات پربازده انجام شود به گزارش روابط عمومي شــهرداري شيراز، حسين آرگيــو در بازديــد از برخــى پروژههاى شــهردارى شــيراز افــزود: بــراى اجراى پروژههايى نظير روكش و تراش و ترميم آسفالت معابر، اقدامات ما همچون يك ماه گذشــته در شيفت شب ادامه خواهد يافت. وى با اشــاره به مســدود كردن مسيرهاى اجرايى آســفالت با هماهنگى پليس راهور در شــيفت شــب گفت: اين برنامه در ماه مبارك رمضان نيز ادامه مى يابد.

معــاون فنــى و عمرانى شــهردارى شــيراز با بيان اينكه اجراى پــروژه ها در شــرايط عــادى هم بــراى اســتادكاران و مهندســان و كارگران شــاغل در پروژهها ســخت به نظر مىرســد، افزود: با تدابير انديشيده شده قصد داريم تا با تغييراتى در زمان عمليات اجرايى پــروژه ها، از عصر تا ســاعات آغازين صبــح راندمان اجراى پروژه را افزايش دهيم. آرگيو گفت: در اين برنامهريزى تلاش مىكنيم نه تنها وقفهاى در اجراى پروژهها ايجاد نشود بلكه شاهد شــرايط مناســبى در اجــراى پروژههاى عمرانــى در كنــار انجــام حجم مناســبى عمليات آســفالت در معابر اصلى و فرعى كلانشــهر شيراز باشــيم. وي اضافه كرد: امســال، ســال رونق در اجراى پروژههاى شهردارى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.