سياستهاى غلط، هزاران هزار هكتار از منابع طبيعى را تخريب كرد

ريزگردها نتيجه بىتوجهى به منابع طبيعى كشور هستند

KHABAR JONOOB - - جنوب -

معاون حفاظت و امور اراضى سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور پديده ريزگردها را حاصل بىتوجهى به منابع طبيعى دانست. بــه گزارش روابط عمومى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى فارس، گردهمايى سراســرى رؤســاى مميزى و حدنگارى ادارات كل منابع طبيعى و آبخيزدارى در شيراز برگزار شد. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضى سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزدارى كشور در ايــن همايش در خصوص فعاليت ســامانه اســتعلامات منابع طبيعى گفت: تعيين و تشــخيص مالكيت در اراضــى ملى از ضروريات مهم اســت و بايد مشــكلات و چالش هاى موجود در اين راستا هرچه زودتر حل و فصل و خاتمه يابد. وى در ادامه از پديده ريزگردها به عنوان مهمترين مشــكل زيســت محيطى دهه اخير ياد كرد و افزود: اين پديده حاصل بىتوجهى به منابع طبيعى و ناشــى از دخل و تصرف انسان در طبيعت است. وى گفت: چنانچه سريعتر به اين موضوع رسيدگى نشود؛ تبعات زيست محيطى آن گسترش و دامنگير تمامى شهرهاى كشور مىشــود. اكرم توفيقى، مديركل دفتر مميزى و حدنگارى اراضى ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشــور نيز در اين همايش با اشاره به شفاف سازى و تسهيل فرآيند پاسخگويى به استعلامات و خدمات ادارات منابع طبيعى كشور از طريق سامانه سامط گفت: با وارد شدن اســتعلامات منابع طبيعى در اين ســامانه بسيارى از گلوگاه هاى مفسدهخيز منابع طبيعى تا حد قابل توجهى شناسايى و از وقوع فساد توسط متصرفان به اراضى ملى جلوگيرى خواهد شــد. احمد كبيرى، رييس ســازمان نظام مهندسى كشــاورزى و منابع طبيعى نيز در اين همايش با اشاره به وضعيت نگران كننده منابع طبيعى و محيط زيست كشور گفت: متاسفانه اين وضعيت از حد بد گذشته و به بحران تبديل شده است. وى گفت: وضعيت كنونى جنگلها نگرانكننده اســت و جا دارد كه نه فقط از توان كارشناســى و مديريتى كشور در عرصه محيط زيست و ســازمان جنگل ها اســتفاده كرد بلكه همه مســئولان در حوزه هاى مرتبط همت و همكارى كرده تا با برنامه ريزى هاى مدون و پيگيرىهاى مدام بتوان گام هاى موثرى در اين زمينه برداشت.

وى نمونه اين مشــكلات را موضوع آب در كشــور و سياســت اشتباه در مديريت اين بخش دانســت و اظهارداشت: متاسفانه به دليل سياستهاى غلط در برخورد با منابع آبى به خاطر توليد يك يا چند تن گندم شاهد تخريب هزاران هزار هكتار از عرصه هاى طبيعى كشور هســتيم. وى اظهارداشــت: بر اساس گزارش ها ميانگين فرسايش خاكى كشور به ميزان 20 تن در هكتار افزايش يافته است در حالى كه اين ميزان فرسايش در اروپا تنها نيم تن در هكتار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.