برپايى 550 محفل جزء خوانى قرآن كريم در بقاع متبركه فارس

KHABAR JONOOB - - جنوب -

مديركل اوقاف و امور خيريه استان فارس گفــت: همزمان با اجراى طرح ضيافت الهى در بقاع متبركه 550 محفل جزء خوانى قرآن كريم بــا حضور قاريان بومى اســتان و حافظان برتر در ســطح بقاع متبركه سراســر فارس برگزار مىشــود. به گزارش روابط عمومي اداره كل اوقــاف و امــور خيريه فارس، حجتالاســلام والمســلمين ســيدعباس موســوى افــزود: در 150 بقعه متبركه و آستان مقدس امامزادگان شاخص شــهر شــيراز محفل جزءخوانى قرآن كريــم از امــروز (27 ارديبهشــت) با حضور مردم روزهدار برگزار مىشود. وي با اشاره به اين كه تمامي محافــل جزء خوانى قرآن كريم در بقــاع متبركه به طور عمومى يك ســاعت قبل از اذان مغرب برپا مىشــود، ادامه داد: در ســطح بقاع متبركه شاخص شهر شيراز محفل جزءخوانــى قــرآن كريم به صــورت ويژه در حرمهاى مطهر حضرت ســيدعلاءالدين حسين (ع)، حضرت على بن حمزه (ع)، حضرت ســيد تاج الدين غريب(ع) و بقعه متبركه ســيد نظام الدين محمود (ع) شــاهداعى الى ا... و قدمگاه حضــرت ابوالفضــل العبــاس (ع) و... برگزار مىشود. مديركل اوقاف و امور خيريه فارس اضافــه كرد: در دو شهرســتان آبــاده و جهرم 25 محفل جزءخوانى برگزار مىشــود كه اين محافــل در محل آســتان مقدس امــام زادگ ان احمد و جعفر(ع) شــهر بهمن آباده و سيد على (ع) ايزدخواســت، مسجد بقيه ا... (عج) و على ابن موسى الرضا (ع) آباده و در آستان مقد س امامزادگان حســين (ع) و فضل بن موســ ىب ن جعفر (ع) و اسماعيل (ع) جهرم برگزار مىشود. حجت الاسلام والمسلمين موسوى با اشاره به اينكه در شهرستان اقليد 15 محفل جزءخوان ى در محل آستان مقدس امام زادگان عبدالرحم ن (ع)، زينــب خاتون (س) و شــمسالدين محمد (ع) به صورت ويژه در ســاعت 14 بعد ازظه ر برگزار مى شود، افزود: در سه شهرستا نفسا ، اســتهبان، كازرون و مرودشــت هر كدا م20 محفل جزءخوانى در محل بقاع متبركه شاخ ص برپا مىشــود. همچنين در بقاع متبركه شاخ ص شهرســتانهاى داراب، فيروزآباد، لارســتان و لامرد نيــز 10 محفل جزءخوانــى قر آنكري م برپا مىشــود كه با حضور عمــوم روزهدارا ن آيات آسمانى قرآن كريم تلاوت مىشود .اي ن مسئول ادامه داد: در ساير شهرستانها ا زجمل ه گراش، فراشبند، ارســنجان، بيضاء، پاسارگاد، مهر و رستم، ســپيدان و سروستان ني زمحاف ل جزءخوانــى قرآن كريم در مــاه بهار قرآن د ر ســطح بقاع متبركه هر شهرستان برپا مىشود. مديركل اوقــاف و امو رخيري هاســت انفار س در پايــان از عمــوم مردم شــريف و روزهدا ر فارس بــراي بهرهمند ىا زفضــا ىمعنو ىما ه مبــارك رمضان و شــركت د رمحافل ان سب ا قــرآن كريــم در بقاع متبركه دعــو تب هعم ل آورد .

برپايى محفل جزءخوانـى قرآن كريم در حرم مطهر حضرت سيدعلاءالدين حسين(ع)

رئيس اداره اوقــاف و امو رخيري هناحي ه ســه شــيراز نيز درباره برپايي ايــن محفل د ر حرم مطهر ســيدعلاءالدي نحســي ن(ع )گفت : اين مراســم همه روزه از ســاعت 19 در محل حرم مطهر حضرت ســيد علاءالدي نحسي ن(ع ) برگزار مىشــود . حج ت الاسلا م رحي م صفر ى گرائى افزود: در اي نمراســ ممعنو ىهم هروز ه بــا حضور قاريان و حافظان برتر اســتانى يك جزء از قرآن كريم تلاوت مىشــود و همزما ن با اذان مغــرب، نماز جماعت مغرب و عشــاء اقامه مىشــود و روزهداران با افطارى ســاد ه پذيرايى مىشــوند. وي يادآور شد :همزم انب ا اين ايام پر بركت يكشنبه شبها نيز از ساعت 21 زيــارت اميــن ا... و دعــا ىافتتا حقرائ ت مى شود .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.