هنوز اهميت فلسفه وجودي شوراها براي مردم تبيين نشده است

KHABAR JONOOB - - جنوب -

ســرمايههاي دينــي و فرهنگي ما بســيار قويتر از آن اســت كــه در مقابــل هجمههاي دشمن زانو بزنيم. رييس شوراي اسلامي استان فارس در جلســه اين شورا با اعلام مطلب فوق گفت: نبايد مفاهيم سرمايه هاي ديني و فرهنگي را در قالبهــاي ســنتي و شــيوههاي ناكارآمد رسانهاي و تبليغي عرضه كنيم بلكه به فراخور نياز جوانان و توام با شناسايي نقاط آسيبپذير و در قالبهــاي نو بنا به مقتضيــات زمان بايد آن را عرضه كنيم.علــي خرمى ادامه داد: هنوز اهميت فلسفه وجودي شوراها براي مردم تبيين نشده و بسياري از مردم نقش شوراها را تنها به انتخاب شهردار محدود ميدانند، در حالي كه ما در شــوراي استان و شوراي عالي استانها يك نهاد نظارتي قلمداد ميشــويم كــه بايد نهادي پرسشــگر باشــيم. وي افزود: از رسانه ها توقع داريم كه صداي شــوراها را بشــنوند و رسالت شوراها را براي افكار عمومي تبيين كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.