فشار خون؛ بيماري خاموش مردم فارس

22/5 درصد 15 تا 65 سالهها در فارس فشار خون دارند 50 درصد مبتلايان به فشار خون در فارس از بيماري خود اطلاعي ندارند

KHABAR JONOOB - - جنوب -

»خبرجنــوب«/ مديــر گــروه بيماريهــاي غيــر واگيــر دانشــگاه علوم پزشــكي شــيراز از افزايش 5/5 درصدي فشار خون در ميان مردم فارس طي 5سال اخير خبر داد.د

كتر حســام الدين نبــويزاده گفت: 27 درصد افراد 15 تا 65 ســال در كشور فشــار خون دارند كه اين ميزان در فارس 22 و نيم درصد گزارش شــده و وضعيت استان از ســاير مناطق مطلوبتر است.وي ادامه داد: فشــارخونيها 3 برابر بيشــتر از افراد عادي در معرض ســكته مغزي هستند و به همين دليل شناســايي بــه موقع آنها ضــروري اســت.دكتر نبــويزاده يادآور شــد: افراد خود نيز بر حســب ســن بايد با مراجعه ماهانــه و يا چند ماه يك بار براي بررسي فشــار خون به پزشك خانوادهشان مراجعه كننــد، چرا كه اين بيماري علامتي ندارد و افــراد در صورت عدم چكابهاي دورهاي تنهــا پس از بروز عوارض متوجه آن ميشــوند.مدير گــروه بيماريهــاي غيرواگير معاونت بهداشــتي دانشگاه علوم پزشــكي شيراز هم فشــار خون را يكي از معضلات حوزه ســلامت دانســت و گفت: طبــق آمــار موجــود 16 درصــد جمعيت بالاي 30 ســال اســتان به فشارخون مبتلا هستند.دكتر بهمن ناظمزادگان افزود: بيش از 50 درصــد مبتلايان به فشــار خون از بيماري خــود اطلاع ندارنــد و حدود 50 درصد از آن هايي كه شناســايي شــدهاند نيــز مشــكل را جــدي نگرفتــه و دارو مصرف نميكنند.وي يادآور شــد: افزايش خودمراقبتــي و دادن آگاهــي بــه مردم و كاهش مصرف نمك و چربي و فشــارهاي رواني، همچنين انجام تحرك بدني ميتواند احتمال بروز فشارخون را كاهش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.