روابط عمومى هنر است، نه پر كردن پستهاي خالي سازمانها

KHABAR JONOOB - - جنوب -

فاطمه ايزدى/ 15 سال پيش جامعه روابط عمومى ايران به پيشــنهاد اســتاد مهدى باقريان كه سالها فعال حوزه ارتباطات بوده اســت صاحب يك روز ملى شــد. 27 ارديبهشــت ماهِ هر ســال، نقش و جايگاه هنر هشتم بــه عنوان يك ابزار مديريتى براى فعاليتهاى حرفهاى، علمى و الكترونيكى مــرور مىگردد و آن روز بيش از هر روز ديگرى روابط عمومى از كوچه پس كوچه هاى حاشيهنشينى به متن كار كشيده مىشود.

مســعود عطايىنژاد، رييس انجمن روابط عمومى فارس معتقد اســت روابط عمومى هميشــه بايد در متن باشد نه در حاشيه چرا كه روابط عمومي ضرورتى است كه قاعدتاً نبايد از مديريت جدا باشد. از نگاه عطايىنژاد كه خود يكى از مديران روابط عمومى استان است توجه بــه جايگاه اين حرفه، آن هم وقتى كه حكم وكيل مدافع ســازمان و مخاطبان را بازى مىكند، بســيار مهم است گرچه به باور او روابط يكســويه روابــط عموميها و مشتريانى كه معمولا بازخوردى از نيازها، خواسته ها و انتقادها دريافت نمىكنند نيز موجب بروكراسي و تشديد نارضايتي مردم از سيستمهاي اداري مىشود.

بــه گفته رييــس انجمــن روابط عمومــى فارس، شــركتهاي خصوصــي با باز كــردن راه تعامل و گفت وگوي دوســويه بين خود و مشــتريان و ارائه توليدات و خدمــات بر اســاس نيازهــاى مخاطبان توانســتهاند مشترىها را راضى كنند اما به اين تفكر در سازمانهاي دولتي معمولا توجه نميشــود و خواســته هاي مردم نيز آن طور كه بايد پاســخ شايسته نمى گيرند. عطايى نژاد با تاكيد بر بازنگري اساســي در حــوزه روابط عمومي و وظايــف آن هــا به اين اصل تكيــه مىكند كه روابط عمومى، هنر مردمدارى اســت و مديرانى كه شــخصيت مــردمدارى را در خود پرورش مى دهند، بيشــتر راه را رفتهاند.

بــه باور او شــايد مدير روابــط عمومى، مدرك مرتبط نداشــته باشــد اما بايد هنر اين حرفه را چنان در خود تقويت كند كه بتواند علاوه بر درك خواســتهها و نيازهاي مشتريان و انتقال به مسئولان، آن را به فرهنگ پاسخگويي تبديل نمايد.

ايــن فعال حــوزه روابط عمومى معتقد اســت در برخى ســازمانهاي اداري، مديريت آن طور كه بايد به روابــط عمومي اعتقــاد ندارد در حالى كــه موفقيت هر ســازمان در گروي داشــتن يك مديــر روابط عمومي خوب اســت. از نظر عطايىنژاد ضعــف ارتباطي روابط عموميها با مردم ناشــي از اين اســت كه گاهي وظايف غيرمرتبــط با روابــط عمومي مثل امــور فرهنگى و ... بــه اين حوزه ســپرده ميشــود و روابــط عمومي را از كاركردهــاي اصلى خــود دور مى كنــد. رييس انجمن

در برخى سازمانها به ويژه در بخشهاي دولتي، پُست روابط عمومى را به كساني كه در سازمان، جايگاهي ندارند يا در انتهاي خدمت دوره كاري خود هستند منتقل مىكنند تا فقط اين دوره طي شود

روابط عمومى فارس بر اين باور است اگر كاركردهاي ايــن حرفه را هم در حوزه مديران و هم در حوزه روابط عموميها شناسانده و از ســپردن كارهايي به اين حوزه كه در قاموس روابط عمومي نيســت ممانعت شــود اين حرفه از حالت سنتي خارج مى شود.

البته دكتر مهرداد احمدى، اســتاد علوم ارتباطات و مديريت رســانه دانشگاه پيامنور شــيراز به شدت به نقــش كليدى روابط عمومى در مديريــت بحران اعتقاد دارد چنانچه به گفتــه او در بحران هايي مثل اعتصابات ناشــى از عــدم پرداخت حقوق كاركنــان كه معمولا در بســيارى از ســازمانها اتفــاق مىافتــد روابط عمومى مىتوانــد بهتريــن نقش را در مديريت بحــران ايفا كند. احمدى بر اين باور اســت كه يك مدير روابط عمومي بايد بتواند قبل از اينكه اتفاقاتي از اين دست در سازمان رخ دهــد آنقدر به مديرش مشــاوره ارائه بدهد كه اين اتفاقــات از قبل مديريت شــود و حتى پس از بحران نيز ســازمان به آرامشــي كه مدنظر مدير اســت برسد. اين اســتاد دانشــگاه نقش روابط عموميها را كمتر از نقش مديــران تصور نمىكند چرا كه از نظر او مهمترين نقش مديران در ســازمانها، مهارتهاي ارتباطي آنهاست و بهترين كســاني كه مي توانند تقويت كننده اين فاكتور باشند مديران روابط عمومي هستند.

شــكل ديگري از ارتباط ســازمان، نقش و اهميتي اســت كه روابــط عمومــي ميتوانــد در كار كردن با رســانههاي اجتماعي داشته باشد چنانچه به گفته احمدى اين روزها رسانههاى اجتماعى چه در قالب شايعه و چه در قالب اطلاعات ناصحيح، جايگاهي براي سازمان ها به وجــود آورده اند كه مديران روابط عمومي را در مظان اتهام قرار داده اند. البته اين استاد دانشگاه تاكيد مىكند كه روابط عمومىها از طريق ارتباط موثر با رسانههاي اجتماعــي بايد تلاش كنند به عنوان يــك بازيگر فعال، آســيبهايى كه متوجه سازمان است را كم و كمتر كنند ضمن اينكه اســتفاده از رســانه هــاي اجتماعي و حفظ ارتباط بــا آن به عنوان ابزارى كه 24 ســاعته در حال فعاليت است بسيار مهم است.

عضو هيئت علمى دانشگاه پيامنور شيراز، گريزى بــه مقوله ضعف ارتباطى روابــط عمومىها با مردم مى زند و مى گويد: اگر روابط عموميهاي يك ســازمان، ضعف ارتباطي با مردم دارند بيشــتر به اين دليل اســت كه بخشــي از مديــران روابــط عمومــي آموزشها و مهارتهاي لازم را در سازمان كسب نكرده اند هر چند مهمترين اشــكال كار اين است كه نقش روابط عمومي معمولا توسط مديران، جدي گرفته نميشود.

بــه گفته اين اســتاد دانشــگاه امــروزه در برخى ســازمان ها به ويژه در بخشهاي دولتي، پُســت روابط عمومى را به كساني كه در سازمان، جايگاهي ندارند يا در انتهاي خدمت دوره كاري خود هستند منتقل مىكنند تــا فقط اين دوره طي شــود كه ايــن بزرگترين ضعف است.

اين اســتاد علوم ارتباطات و مديريت رسانه معتقد است وقتي مدير روابط عمومي، جايگاه خود را به عنوان مشاور مدير از دست دهد و احساس كند جايگاهي ندارد كم كم از نقش او كاســته ميشــود و روابط عمومي نيز تضعيف مىگردد.

البته از نگاه او بخشــي از اين داستان به دليل نوع و ســبك رهبري مديران دولتي است كه معمولا دوست دارند خود در متن باشــند و روابط عمومي در حاشيه و بخشــى نيز برمىگردد به خودِ روابــط عموميها كه نه تنها نقش خود را جــدي نميگيرند بلكه به جايگاه خود در ســازمان نيز پي نبردهاند و چون وانمود كرده اند در ســازمان، مهم نيســتند مدير هم با همان رويكرد با آنها برخورد ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.