پتروشيمي ها در فارس ميمانند

KHABAR JONOOB - - جنوب -

رييس كميســيون انرژى مجلس از منتفى شــدن انتقال پتروشــيمىهاى استان فارس به حاشيه خليج فارس و قول زنگنه براى تكميل آن ها خبر داد. فريدون حسنوند با اشــاره به انتشــار اخبارى مبنى بر انتقال پتروشــيمىهاى استان فارس به حاشيه خليج فارس گفت: نمايندگان استان فارس درباره انتقال برخى از پتروشيمى ها از استان فارس به مناطق ديگر نگرانى هايى داشــتند كه وزير نفت در نشســت هفته گذشته كميســيون انرژى اعلام كرد كه بحث انتقال اين پتروشيمى ها منتفى شده است.رييس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى، با بيان اينكه موضوعاتى درباره بحث تامين خوراك اين پتروشيمى ها مطرح شده است، افزود: د رحا لحاض رخورا كب هتما م پتروشيمى هاى استان فارس اختصاص مى يابد و حق خوراك براى تمام پتروشيمى هاى استان فارس از جمله پتروشيمى فيروزآباد محفوظ است. تاكيدات وزير نفت براى تكميل پتروشيمىهاى استان فارس

وى ادامه داد :معنا ىانتقال اي ننبوده كه پتروشــيمى ها از فارس به اســتان ديگرى منتقل شــوند بلكه مشــكل تامين خوراك براى پتروشــيمى ها بوده كه براساس اظهارات زنگنه اين خوراك تامين شود و به دنبال پيدا كردن سرمايه گذار براى تكميل پتروشيمى ها و تامين خوراك براى پتروشيمى هاى اين استان هستند.

نماينده مردم انديمشــك د رمجلس شــوراى اسلامى با اشاره به تاكيدات وزير نفت براى تكميل پتروشــيمى هاى استان فارس، تصريح كرد: زنگنه، اعلام كرد كه پتروشيمى هاى فارس انتقال نمى يابند و خوراك آن ها تامين مى شود و با جذب سرمايه گذار اين پروژه ها سريع تر تكميل و بهره بردارى مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.