چشمان بختگان به تدبير مسئولان خشكيد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

درياچه بختگان به عنوان دومي ن درياچــه بــزرگ كشــور د ر حالــ ى سالهاست با خشكى دست و پنجه نرم مىكند ك ه مســئو لان ام ر برا ى احيا ى آن كارگــروه تشــكيل داده و بازديــد هوايى انجام مىدهند.

به گــزارش مهر، درياچ هبختگا ن در 180 كيلومترى شــرق شيراز قرار دارد. ســازم انمحيــطزيســ تتاري خ خشك شــدن درياچه بختگ ان ر ا سا ل 86 ثبت كرده اما مرد محاشيهنشي ناي ن درياچه از سال 80 شاهد ذر هذر هجا ن دادن اين تالاب بزرگ بودند.

اهميــت محيــط زيســت تالاب بزرگ بختگان از خود درياچ هبيشــت ر اســت چــرا كــه زيســتگاه گونههاى مختلفــى از پرنــدگان، پســتانداران و گياهان دارويى بوده و امروزه شاهد ا ز بين رفتن آن ها به دليل خشــك شد ن آب درياچ ههستيم.

با وجود درياچ ه بختگ ان رطوب ت هوا افزايش مىيافت و رطوبت حاصل شده به دليل بلند بود نارتفا عكو هها ى اطراف نىريــز د ر همــ ان منطق ه باق ى مىماند و سبب ثمردهى درخت انانجير ، بادام، انگور و زيتون در كوه ها مىشد و مىتــوان از ايــن چرخــه طبيعى به عنوان آبيارى مصنوعى كوه ها نام برد.

به نظر كارشناسان، وجود سه سد در بالادســت تالاب بختــگان بر روى رودخانه »كر« كــه منبع اصلى تأمين آب اين درياچه اســت، ســبب خشك شــدن اين حوضه آبى شده است. عد م ســرريز كردن آبهاى مازاد سدهاي ى ماننــد ملاصدرا به تالاب و بهره ورى غلط كشاورزان از اندك آب جارى به منظور برنجكارى، روند خشكسال ى را تشديد كرد هاست.

سياســت توســعه در ســ اختن ســدهاى متعــدد د ركن اركشــاور زى غيراصولــى كشــاورزان، حفارىها و عميقتــر كردن چاه ها براى برداشــ ت بيشــتر از آبهاى زيرزمينى و اصرار بىدليل آنان د ركاشــ تمحصو لبرن ج براى داشتن منفعت بيشتر در محصول برداشــتى را مىتوا نا زمهمتري نعل ل كمبود و خشكى كامل بختگان دانست.

13سال از خشــك شدن درياچ ه بختــگان دومين درياچه بــزر گا يران مىگذرد امــا هنوز اقدا م مناســب ىا ز سوى مسئولان و دستگاههاى ذىرب ط بــراى احياى اين درياچه انجام نشــد ه است.

در حالــى درياچــ ه بختــگ ان سيزدهمين سال خشكســالى را سپرى مىكند كه به دنبال خشــك شد نا ين درياچه خســارت هاى جبران ناپذيرى به اســتان وارد شــده ،ب هگون ها ىك ه مىتــوان بــه ورود كويــ رب هاســت ان فارس، ريزگرد، شــور شد نزمينها ى كشاورزى و ... اشاره كرد.

زمانــى هــم كه از مســئولان در خصوص برنامه هاى انجام شــده براى احياى اين درياچه پرسيده مىشود ف قط به چند برنامه ابتدايى اشــاره مىكنند . 13سال از خشك شدن دومين درياچ ه بــزرگ ايــران مىگذرد و مســئولان اســتان فارس همچنان درگير تشــكيل كارگــروه هســتند، البتــه د راي نميا ن اقدامات ديگرى نيز به قول خودشــ ان ماننــد بازديد هواي ىمعا وناو لر ييس جمهور از تالاب بختگان در هفتم بهمن ماه سال گذشته انجام شد هاست.

نماينــده مــرد م شهرســتانه اى نىريز و اســتهبان در مجلس شــورا ى اســلامى در خصوص احيــاى درياچه بختگان گفت: طى چند ســال گذشــته تذكرات زيــادى د رخصو صوضعي ت درياچــه بختــگان بــ همعــ اونر ييس جمهور و خود رييس جمهور داده شد ه است.

اصغر مســعودى افزود :علاو هب ر ايــن در محافل مختلف و د رجلســ ات پيرامون وضعيــت نگرانكننده درياچ ه بختگان به مسئولان ذى ربط موضوع گزارش شده و خواستار توجه جد ى به وضعيت اين درياچه شــدهايم .ط ىا ين مدت كارگروه احياى دري اچه بختگ ان تشــكيل شــده و برخى از مســئولان كشــورى از نزديك از تالاب بختگان بازديــدى داشــته انــد. وى ادامه داد : طى اين مدت كارگروه احياى درياچ ه بختــگان تشــكيل شــده و برخــى از مسئولان كشورى از نزديك از تالاب بختگان بازديدى داشته اند.

ايــن نماينده مــردم اســتهبان و نىر يزد رمج لسشورا ىاسلام ىبي ان كرد: عــلاوه بر اين خانم ابتكار زمانى كــه رييــس ســازمان محيط زيســت بــود از نزديك بــا وضعيــت درياچ ه بختگان آشــنا و قــرار شــد اقدامات ى بــراى احياى اين درياچه انجام شــود. وى افزود: همچنين سال گذشته معاون اول رييس جمهور بــه صورت هوايى از درياچه بختــگان بازديد كرده ود ر جريــان وضعيت درياچه قــرار گرفت . مسعودى با اشاره به تشكيل كارگروه احياى درياچه بختــگان گفت: به طور حتم بــا اين گونه اقدامات درياچ هاحي ا نمىشود بلكه احياى دري اچهبختگ ان به يك كار انقلابى و بســيج همگانى نياز دارد. وى همچنين د رخصو صاي نك ه بعــد از درياچه اروميه درياچه بختگان دومين درياچه بزرگ ايران اســت اما هيچ گونه توجهى به آن نمىشود، بيان كرد: با وجود اين كــه بودجها ى براى احي اىدرياچــ هارو ميهتخصي صي افته اما فقط بارش نزولات جوى در آبگير شدن آن تا حدى موثر بود هاست.

اين نماينده مرد م شهرســتانها ى نى ريز و اســتهبان در مجلس شوراى اسلام ىد رخصو صراهكاره اىاحيا ى بختــگان تاكيد كرد: بــراىاحي اىاي ن درياچــ هراهكارها ىقانونــ ىا زجمل ه تغيير الگوى كشت، رعايت برداشت از آبهاى زيرزمينى، تخصيص حقابه از رودهاى بالاد ستو.. .مو ثراست.

وى با اشــاره به اين كه با بسيج همگانى مىتــوان بختگان را احيا كرد ، گفت: در قانون برنامه ششــم توســعه احيــاى تــالاب هــا نيز ديده شــد هك ه درياچه بختگان هم شامل مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.