»قوام الدين شيرازي« به ايستگاه آخر رسيد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

جلال الدين عرفاني-خبرنــگار »خبرجنوب«/ زماني كه قوامالدين شــيرازي در حال اجراي معماري مســجد گوهرشاد مشهد بود هيچ گاه فكر نمي كرد چند قرن بعد هنوز هم عدهاي در زادگاهش او را به ياد داشــته باشــند و روز معمار را با نام او گره بزنند. امســال نيز همزمان با ســوم ارديبهشت چهارمين كارگاه مسابقه طراحي و ساخت با عنوان قوامالدين شيرازي و با محوريت رودخانه خشك در پيادهراه ورودي باغ عفيفآباد برگزار شــد تا شــايد اين اتفاق در آينده به يك رويداد ملي و شايد فراتر از آن تبديل شود.

شــهردار منطقــه يــك شــيراز در مراســم اختتاميه اين دوره از كارگاه مســابقه قــوام الدين شــيرازي گفت: برخي از نكاتي كه در نشســتهاي اين كارگاه مطرح شــد ميتواند در برنامهريزيهاي شــهري ما موثر باشــد، اين در حالي است كه همــكاري و هم افزايي به وجود آمــده در جريان برگزاري اين رويداد مهم باعث شد تا آثار بسيار ارزشمندي خلق شده و به نمايش گذاشته شود.

حميدرضــا اســماعيلي افــزود: همراهي نظام مهندســي، دانشــكده هنر و معماري و شــورا و شــهرداري شيراز در اين رويداد باعث شــد تــا زمينه بــروز و ظهور اســتعداد و خلق ايدههاي نو نيز فراهم شود.

وي گفت: پانلهاي برگزار شده در حاشيه اين كارگاه نيز به عنوان يكي از نقاط مثبت و تخصصي در اين برنامه بود كه البته لازم است بر غناي آن افزوده شود.

مشــاور معاون وزير راه و شهرســازي نيز در اين مراسم گفت: اين رويداد بيش از آن كه جنبههاي آموزشي و معماري داشــته باشــد يك واقعه شــهري و اجتماعي است كه در يك دوره 20 روزه باعث ايجاد نشاط د رجامع هجوا نشهر يشيرا ز ميشود.

حميد عرفانيان افزود: برگزاري كارگاه مسابقه قوام الدي ن ميتوانــد به يك رويــداد فرهنگي در حد ملي تبديل شــود و ايــن ظرفيت را دارد كه تبديل به يك جشــنواره ملي د ررو ز معمار شود.

وي ادامه داد: اميدواريم در ســالهاي آينده ب اتقوي تاي ن برنامه شاهد اجراي ملي و بين المللي آن باشيم.

بيژن فرهنگ دره شــوري، يكي از فعالان و پژوهشگران حوزه محيط زيســت و بوم شناســي نيز در اين مراسم با اشاره بــه تاريخچه كهن ديار پــارس در عرصههاي مختلف گفت: ما اوليــن مبدع خط در دنيا بوديم و هزار ســا ل پسا ز آنك هم ا امپراطوري و زندگي شهرنشــيني داشتي ممصر يه اكشاورز ي را يــاد گرفتند. ما پايهگــذار تمدن جهان بوديــم و هم هاينه ا را طبيعــت بــه مــا ارزاني كرد امــا كاش كمي بــه آن احترام ميگذاشتيم و تخريبش نميكرديم.

دبيــر اين كارگاه مســابقه نيز گفت: شــايد در دور اول و دوم ايــن كارگاه همــه چيز به صورت هيجاني بــود اما د ر آن زمان كسي فكر نميكرد كه اين اتفاق تبديل به يك رويداد و ويترين مهندسي شود.

وهــاب زنگنه افــزود: شــاهد بوديــم در چهارمين دور ه برگزاري ايــن رويداد به يك راه تبديل شــده كه بايد پيمود ه شود .

گفتنــي اســت، در پايــان اين مراســم از برگزيــدگان و دســتاندركاران اين دوره از كارگاه مسابقه قوام الدين تقدي ر به عمل آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.