بازداشت 15 اخلالگر بازار ارز در فارس

KHABAR JONOOB - - جنوب -

روابط عمومى اداره كل اطلاعات اســتان فارس با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد: در راســتاى مبارزه با مفاســد اقتصادى و مقابله با اخلالگــران بازار ارز، پس از انجام اقدامات اطلاعاتى توسط اين اداره كل، 15 نفــر از اخلالگران شناســايى، دســتگير و تحويل مراجع قضايى شدند و از آنان مقادير قابل توجهى ارز كشورهاى مختلف كشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزارى صدا و ســيما، بر اســاس اين گزارش تراكنش حســاب هاى بانكى اين متهمان بيش از 40 هزار ميليارد ريال بوده است. بر اساس بند (خ) مــاده 2 قانون مبارزه با قاچــاق كالا و ارز (عدم رعايت ضوابط تعيين شــده از سوى دولت يا نداشتن مجوزهاى لازم از بانك مركزى براى ورود و خروج، خريــد يا فروش يا حواله ارز كه از مصادق قاچاق ارز اســت) به صرافان غير مجاز و دلالان ارز هشدار داده مى شــود در صورت ادامه فعاليت غير قانونى، با آنان برخورد قاطع و قانونى خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.