مدارس غيردولتي بايد آسيبشناسي شوند

KHABAR JONOOB - - جنوب -

بهمن پگاه راد-خبرنگار »خبرجنوب«/ اســتاندار فارس گفت: فعاليت مدارس غيردولتي مورد قبول است ولي بايد آسيبشناســي و تاثير آنها بر نظام آموزشــي مشخص شود. به گزارش »خبرجنوب«، اسماعيل تبادار بــا قدردانــى از مدارس غيردولتى كه در اين شــرايط حســاس به يــارى آموزش و پرورش آمــده و در بحث صرفهجويىها قدمهاى زيادى برداشــته اند گفت: در كنار اين خدمات بايد بررســى كنيم كه اين مدارس چقدر با آســيبهاى اجتماعى جامعه كه گريبانگير مدارس دولتى ما هســتند، بهتر عمل كرده و در چه رتبه اى هستند. همچنين چند درصد از نيروهاى آموزشى، از خود اين مراكز هستند و چند درصد آن ها همان نيروهاى خسته و بازنشسته نهاد تعليم و تربيت را به خدمت گرفته اند.

مقام عالى دولت در اســتان فارس گفت: امروز اگر مىگوييم تعدادى از دانش آموزان اين مراكز مســتعد جذب در مراكز تيرهوشان و مدارس خاص هستند بايد بپذيريم كه اكنون نگاه آموزش و پرورش به اين مراكز تغيير كرده و بيشــتر موضوع عدالت آموزشى براى همه دانش آموزان مطرح است. امروز فارغ التحصيلانى كه بعد از ديپلم جذب مراكز كار مىشــوند و در عرض چند ســال خود كارآفرينى بزرگ مىشوند، از سيل افرادى كه وارد مراكز آموزش عالى مىشــوند ارجحيت دارد و شايد خيلى جالب نباشد كه مرتب عكس دانشآموزان را بر در و ديوار مدارس ببينيم كه ســد كنكور را شكســته و وارد دانشــگاه ها شــده اند. همچنين، رييس اداره مدارس غيردولتى و مشاركت هاى مردمى آموزش و پرورش استان فارس با ارائه گزارشى اعلام كرد كه بالغ بر پانزده درصد كل دانشآموزان استان در مدارس غيردولتى تحصيل مىكنند. به گزارش ايسنا، رسول قانونى در جمع موسسان مدارس غيردولتى شيراز گفت: سال 92 حدود 8 درصد از كل دانش آموزان استان فارس در مدارس غيردولتى تحصيل مىكردند اما اكنون اين عدد به 15 درصد رســيده اســت. وى با بيان اين كه بالغ بر 17 هزار نفر در مدارس غيردولتى اســتان فارس مشــغول به كار و بيمه هستند، به راه اندازى مركز آموزشى و پژوهشــى نيروى انسانى شاغل در مدارس و مراكز غير دولتى فارس اشاره و اضافه كرد: اين اقدام در راستاى تقويت توان و صلاحيتهاى علمى معلمان شــاغل در مدراس و مراكز غيردولتى انجام شــده اســت.رييس اداره مدارس غيردولتى و مشــاركت هاى مردمى آموزش و پرورش فارس همچنين با اشــاره به نبود امكان پوشــش مدارس غيردولتى توســط گروه هاى آموزشــى در اداره ها، از تشــكيل گروههاى آموزشى ويژه اين مدارس و مراكز در فارس خبر داد و گفت: بازديد از مراكز و مدارس غيردولتى، آموزش و بررسى كمبودهاى آنها توسط اين گروه در ســطح اســتان انجام مىشود. تشكيل گروه معلم راهنما براى مدارس ابتدايى و متوسطه غيردولتى، صدور كارت شناسايى و دريافت مجوز صدور تقديرنامه براى نيروهاى شاغل در مدارس غيردولتى، برگزارى جشــنوارههاى مختلف علمى و عملكردى با هدف آموزش و مهارت و توســعه مدارس غيردولتى براى دانش آموزان و معلمين و برگزارى الگوهاى برتر تدريس براى معلمين اين مدارس، از ديگر اقداماتى بود كه قانونى به آنها اشاره كرد. وى گفت: از سال 92 تاكنون بيش از 60 مجتمع آموزشى در فارس تشكيل و استان فارس از نظر ســاخت و ســاز مجتمع هاى آموزشى غيردولتى موفق به كســب رتبه نخست كشور شده است.همچنين سرپرســت اداره كل آموزش و پرورش اســتان فارس اعتقاد دارد كه مدارس غيرانتفاعى در فارس زمينه ســاز هزار ميليارد تومان صرفه جويى شده اند.

عبدالرســول احمدى در جمع موسســان مدارس غيردولتى شــيراز، كيفيت و كميت مــدارس غيرانتفاعى فارس را مطلوب ارزيابى كرد.وى گفت: مدارس و مراكز غير دولتى فارس، در زمينه نانو، آزمايشــگاه و ساير فعاليتهاى علمى و آموزشى به الگويى خوب براى ساير مدارس كشور بدل شده اند.مديركل دفتر آموزشهاى كار و دانش وزارت آموزش و پرورش گفت: براى جبران بخشــى از كمبود نيروى آموزشــى، از طريق آزمون اســتخدامى امســال، 3 هزار و 200 هنرآموز و استادكار در آموزش و پرورش اســتخدام مىشوند.به گزارش ايســنا، ســيد مصطفى آذركيش گفت: از جدىترين برنامه هاى وزارت آموزش و پرورش، شناســايى و معرفى قابليتهاى هنرجويان، كارآفرينان و توسعه فرهنگ كار و كارآفرينى است.او خاطرنشان كرد: هم اكنون 7100 هنرســتان در كشــور فعال است كه از اين تعداد 4100 هنرستان كار و دانش و 2700 هنرستان فنى و حرفه اى اســت.آذركيش با اشاره به آموزش بيش از 200 رشته در هنرستان هاى سراسر كشور، افزود: از اين تعداد 43 رشــته در شــاخه فنى و حرفه اى و 160 رشته مهارتى نيز در شــاخه كاردانش وجود دارد.او اراده دولت را در راســتاى توســعه آموزش هاى مهارتى عنوان و اضافه كرد: براســاس تكليف برنامه ششم توسعه، مقرر شده تا پايان اين برنامه، درصد اشتغال دانش آموزان دوره دوم متوسطه در هنرستانهاى فنى و حرفه اى و كار و دانش به 50 درصد برسد و بر همين اساس در بودجه سنواتى سال 96، اعتبار 52 ميليارد و 800 ميليون تومانى براى اين مهم در نظر گرفته شده كه به صورت 100 درصدى نيز تامين شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.