پاي زمينخواران از روي گلوي قلات برداشته شد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

در دوميــن مرحلــه از بازپسگيــرى اراضى ملــى تصرف شــده در منطقــه قلات شــيراز، صد هكتار از اراضى اين منطقه از دست متصرفان پس گرفته شد. به گزارش خبرگزارى صدا و ســيما، دادســتان عمومى و انقلاب مركز استان فارس گفــت: در ايــن مرحله بيــش از صد هكتــار از اراضى ملى و ســاخت و ســازهاى غيرمجاز در ايــن اراضى بازپسگيرى و تخريب شد. صالحى افــزود: اين اراضى در حاشــيه جاده شــيراز - سپيدان به صورت گسترده توســط ســودجويان تصــرف شــده بود كه بــا حكم قضايــى و پيگيرى مســئولان منابع طبيعى، بنياد مسكن انقلاب اســلامى و راه و شهرسازى و جهاد كشــاورزى اســتان از آنان بازپــس گرفتــه شــد. وى تصريــح كرد: در مرحله نخســتِ رفع تصرف اراضى ملى در منطقه قلات شــيراز 50 هكتار از دســت متصرفان خارج شد. دادستان عمومى و انقلاب مركز اســتان گفت: با هماهنگىهاى انجام شــده با دادســتانهاى شهرســتانها هــر هفتــه اراضــى ملــى و منابــع طبيعى از دســت متصرفــان بازپس گرفته مىشــود. اختــرى، مدير جهاد كشــاورزى شهرستان شــيراز هم با بيــان اين كــه بيشــترين تصرفات و تغيير كاربرى غيرمجــاز در اراضى كشــاورزى صــورت گرفتــه، از شهروندان خواست از خريد و فروش اين اراضى خوددارى كنند. ذوالقدر مدير املاك و حقوقى اداره كل راه و شهرسازى فارس هم گفت: در پلاك هفت منطقــه قــلات 300 هكتار از اراضى به صورت غيرقانونى تصرف شــده كه با تشكيل پرونده قضايى به دنبال رفع تصرف هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.