عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى شيراز، دانشور برگزيده جوان در كشور شد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

مديرگروه آموزشى چشم پزشكى دانشگ اهعلو م پزشــكى شــيراز، از اعطاى گرنت و عنوان دانشــور برگزيده جوان نهمين جشــنواره چشــم پزشكى كشور بــه عضــو هيات علمــى گروه چشــم دانشــگاه علوم پزشــكى شــيراز خبر داد. به گــزار ش روابطعموم ي دانشــگاه علوم پزشكي شــيراز، دكتر طالبنژاد گفت: دكتــر محمدرضــا خليلى عضــو هيات علمــى گروه چشــم دانشــگاه علوم پزشــكى شــيراز و فلوشــيپ نوروافتالمولوژى و انحراف چشــم، موفق به دريافت گرنــت و عنوان دانشــور برگزيد ه جوان حيطهچشــ م پزشكى، در نهمين جشنواره چشم پزشكى كشور شد.

وي افــزود: دكتــر خليلى، دوميــن نامزد گر نت ‪ICO- Farabi‬ بــود كــ هپ سا زانجــا ممصاحبه ، اين بورســيه تحصيلــى را دريافت كــرده و اكنون د ر مرحله دريافت پذيرش دوره تكميلى ازMoorfield ‪Eye Hospital‬ انگلســتان اســت. جشنواره چشم پزشكى و علوم بينايى شمس با هدف تجليل و تشويق دانشــمندان و محققان ،معرفــ ىپروژهه اى برترعلم ى پژوهشــى، ايجاد انگيزش براى شــكلگيرى و هدا يت پژوهشهاى جديد و هدايت آنها به سوى اولويتهاى ملى و مرزهاى دانش و همچنين تشــويق پژوهشهاى دانشــجويى و تأليفات چشمپزشــكى و علــو مبينايى ، برگزار مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.