3 انتصاب در سازمان جهاد كشاورزى استان فارس

KHABAR JONOOB - - جنوب -

در جلســه مديران ســتادى سازمان جهاد كشاورزى اســتان فارس كه به رياست محمدمهدى قاســمى، رييس اين سازمان و با حضور مديران ستادى و جمعى از اعضاى انجمن ها و تشــكل هاى بخش كشاورزى برگزارشد مديران جديد منصوب شدند. به گزارش روابط عمومى سازمان جهاد كشاورزى استان فارس، امير اســلامى به عنوان مدير آب و خاك اين ســازمان و عبدالحســن صمدنژاد به عنوان مســئول امور شهرستانها در اين سازمان احكام خود را از ســوى رييس سازمان گرفتند و از خدمات شايسته حميدرضا زارع قنات نوى در طول چند سال تصدىگرى اين مسئوليت و كسب موفقيتهاى بسيار خوب در زمينه توســعه سيســتمهاى نوين آبيارى تقدير به عمــل آمد، همچنين على حســنپور به عنوان مدير امور پشــتيبانى و رفاه اين ســازمان از سوى كيانى، معاون توسعه مديريت و منابع اين سازمان منصوب گرديد.

گفتنى اســت، اســلامى با داشــتن مدرك تحصيلى دكتراى كشاورز ىب ا گرايــش آبيارى و زهكشــى پيش از اين بــه عنوان محقق مركــز تحقيقات و آمــوزش كشــاورزى و منابع طبيعى فارس مشــغول انجام وظيفــه بوده و د ر اســتانهاى فــارس و كرمان خدمات اجرايى شايســتهاى را انجام داد هاســت ، همچنين صمدنژاد نيز مســئوليت كميته خشكســالى و حســنپو رسرپرســت ى مديريت پشــتيبانى و رفاه اين ســازمان را عهدهدار بودهانــد ضمناً از اين پس زارع قناتنوى در ستاد وزارت به كل كشور ارايه خدمت خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.