الكترونيكى شدن ثبت پاياننامهها و مراحل آن در دانشگاه پيام نور

KHABAR JONOOB - - جنوب -

معــاون آموزشــى و تحصيــلات تكميلى دانشــگاه پيامنور كشــور گفت: دانشگاه پيامنور استانها براساس مصوبه شــوراى عالى انقلاب فرهنگى در قالب منطقه، ساماندهى مىشود.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه پيام نور فارس، دكتر محســنى در جمع روســاى مراكــز و واحدهاى دانشــگاه پيام نور اســتان فارس در شيراز افزود: تدوين برنامــه راهبردى دانشــگاه پيام نــور و اجراى طرح منطقهاى دانشــگاه، دو برنامه اصلى دانشگاه پيام نور است. وى اضافه كــرد: صرفهجويى و افزايش درآمدهاى غيرشــهريهاي بايد در دستور كار همه بخشهاى دانشــگاه در سراسر كشــور قــرار گيرد.ارتقــاى انضباط در حوزههــاى آموزشــى، كيفيتبخشــى آموزش درعين انعطافپذيرى، بازنگرى و اصــلاح آييننامههــا از ديگر مواردى بــود كــه معــاون آموزشــى دانشــگاه پيام نور كشــور بــر آن تاكيد كرد.دكتر محســنى همچنين از اصلاح فرآيندها به عنــوان يكــى از اقدامات مهــم معاونت آموزشــى دانشــگاه نام بــرد و يادآور شــد: با اصلاح و بروزرســانى فرآيندها و الكترونيكى شــدن بســيارى از امور ادارى و درون ســازمانى، مىتوانيــم ميزان اثربخشى و رضايتمندى همكاران را ارتقــا بخشــيم.وى از الكترونيكــى شــدن ثبت پاياننامههــا و انجام مراحل آن به صــورت مكانيزه درآينده نزديك خبــر داد و اضافــه كرد: طــرح آموزش مــداوم اعضاى هيات علمــى و طرح جا به جايى رشــته محلها بــه مناطق مورد تقاضا در دســتور كار قرار گرفته است. رييس دانشگاه پيام نور استان فارس نيز در اين نشســت با بيان اين كه فارس در جذب دانشجو در بين استان هاى كشور مقام برتر را كســب كرده است گفت: به رغم ريزش دانشجو در سال هاى قبل، با تلاشهاى صورت گرفته، در حال حاضر شــاهد كمترين افت دانشــجو در كشور هستيم. دكتر عبدالرســول قرائتى افزود: در بخــش درآمدهــاى غير شــهريه اى نيز اســتان فارس مقام اول را دارد و در بخــش آموزشهاى آزاد نيز بيش از 70 دوره برگزار كرده ايم كه در حال حاضر متقاضى زيادى در اين زمينه وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.