انجام جراحى شبكيه در بيمارستان شهيد آيت ا... دستغيب شيراز

KHABAR JONOOB - - جنوب -

رئيس بيمارســتان شهيد آيت ا... دستغي بشيراز ، از راه اندازى خدمت جديد اعمال جراحى شــبكيه د ر اين بيمارســتان خبــر داد. به گــزار شروا بطعموم ي دانشــگاه علوم پزشــكي شــيراز، دكتر كاظم صمد ى گفت: بــا فراهــم آورى تجهيــزات و پيشــرفتهترين دســتگاههاى روز بــ اهمك ارى گروهچشــ مپزشــك ى دانشــگاه علوم پزشكى شــيراز، اعمال جراحى شبكيه در اين بيمارستان انجام ميشود. وي با بيان اينكه اين خدمــت جديد با تعرفههاى دولتى و با حضور اســاتيد دانشــگاه علوم پزشكى شــيراز انجام مى پذيرد، ادام ه داد: اعمال جراحى شبكيه در مواردى كاربرد دارد كه به علت جدا شــدگى شــبكيه، بيمار بينايى خود را ا ز دســت مى دهد و ب اكارگذار ى روغنه اىمخصو ص در چشم، به جاى مايع زجاجيه، اين جدا شدگى درمان مى شــود؛ همچنين تزريق دارو ى»اوستين «ني زبرا ى بيمارانــى كــه به علــت ديابت دچ ارمشــكلعروق ى شبكيه شــده اند، انجام مى شــود.دكتر صمد ىگفت : در آينــده نزديك با حمايت دانشــگا هعلو مپزشــك ى شــيراز و قرار داد با ســرمايهگذاران بخش خصوصى، پيشــرفتهترين دستگاههاى تعيين شماره لنز نيز د راي ن بيمارستان خريدارى و راه اندازى مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.