خطر در كمين سلامت مردم

KHABAR JONOOB - - جنوب -

موضوع تلخ سگكُشى در ايران معلوم نيست از كجا پيدا شــده و چرا اين قدر اصرار داريــم آن را به هر طريق ممكــن اجرا كنيم، در آخرين مورد سگكشــى كه در جاده منتهى به شــهر صدرا در اطراف شيراز به وقوع پيوسته40 قلاده ســگ با مادهاى نامشخص مسموم و كشته شدند. به گزارش خبرگزارى برنا، براســاس قوانين زيســت محيطى، اگر فردى يك گونه وحشى را آزار دهد يا بكُشد يا محدود كند، طبق ضوابط بايد ضرر و زيان وارد شده به طبيعت را بپردازد و دادگاه آن فرد را جريمه خواهد كرد.

على وفادار، فعال زيستمحيطى درباره سگكشى در جاده شــهر صدرا به خبرنگار برنا گفت: متاسفانه زمانى كه فعالان زيســت محيطى شهر شــيراز جهت بررسى وضعيت ســگهاى عقيم شده توسط خودشان به اطراف شهر صدرا رفتند با صحنه اى بســيار دردناك مواجه شدند. وى ادامه داد: شــخص يا اشخاصى به اين حيوانات ماده اى سمى داده بودنــد كه باعث خونريزى شــديد از دهــان حيوان و مرگ تدريجى آن ها شده است.

اين فعال زيســت محيطى بــا تاكيد بر اين كه تاكنون جســد 40 ســگ جمــع آورى و ســوزانده شــده اســت، تاكيدكرد: نوع ماده اى كه حيوانات به واســطه آن مسموم شــده اند مشــخص نيســت و متاســفانه ســاير پرندگان و جاندارانى كه در اين منطقه بوده اند نيز به دليل اثر شــديد اين سم مرده اند.

وفادار ســپس بيان كرد: با توجــه به تعداد حيواناتى

خطر در كمين سلامت مردم

كه به دليل وجود اين ســم ناشــناخته در منطقه فوت شده اند خطر در كمين سلامت مردم است و مسئولان بايد هرچه سريعتر براى پاكسازى و شناسايى نوع سم اقدام كنند.

وى ضمن ابراز نگرانى درباره وضع سگهاى بدون صاحب شــهر شيراز گفت: سگ كشــى در هر كجاى ايران رقم بخورد گواهى بر اين موضوع اســت كه توجه به حقوق حيوانات در كشورمان رو به فراموشى است و افراد به خود اجازه مىدهند با اســتفاده از هر روشــى عليه حيوانات بى گناه اقدام كنند.

اين دوســتدار محيط زيست و حامى حقوق حيوانات با اشاره به آمادگى فعالان زيست محيطى شهر شيراز براى جلوگيــرى از كشــتار حيوانــات بى گناه، افــزود: ما آماده ايــم بعد از جمع آورى ســگ هاى بدون صاحب از ســطح شهر اقدام به واكسيناســيون و درمان بيمارىهاى انگلى و جســمى آن ها كنيم و با عمل جراحى كاملاً علمى توســط دامپزشكان سگهاى ماده را وازكتومى يا عقيمسازى كنيم. وفــادار تصريح كرد: با تغذيه مناســب و انجام حمايتهاى لازم نه تنها امكان زندگى و مرگ به صورت طبيعى براى ايــن حيوانات فراهم مىشــود بلكه با جمــعآورى و درمان حيوانات، سطح شــهر هم تميز مىشود. وى با تاكيد بر اين كه هيچ ارگانى در سطح كشور قراردادى براى عقيم سازى سگ هاى بدون صاحب نبسته و تمام عقيم سازى ها توسط دوستداران حيوانات و با همكارى دامپزشكان دلسوز انجام مى شــود، عنوان كرد: انجام عمل عقيمســازى و استفاده از

عقيمسازى سگهاى بدون صاحب

تجربه ســاير كشــورها در زمينه ســگ هاى بدون صاحب موجب مىشــود تا اين موضوع در طى دو تا ســه سال در سطح اســتان فارس به طور كامل حل و فصل شده و تحت كنترل درآيد.

شهردار شهر صدرا نيز در گفت و گو با خبرنگار برنا با تاكيد بر اين كه منطقه اى كه 40 قلاده سگ در آن تلف شده اند جزو حريم شهر صدرا نيست، گفت: شهردارى براى عقيم ســازى سگ هاى بدون صاحب قراردادى با پيمانكار بسته است.

عبــاس ملــك زاده تاكيــد كــرد: در راســتاى حفظ ســلامت شــهروندان صدرا بازديدى از منطقه مورد نظر به همــراه فعالان زيســت محيطى خواهم داشــت و به صورت جــدى قضيه را پيگيرى مى كنم تا متخلفان مشــخص و از طريق قضايى با آنها برخورد شود.

گفتنى است، براى نخستين بار در ايران، با مصوبهاى كه توســط فرماندارى و دادســتانى تبريز تصويب شــد، از تيرماه 1393 سگكشى در تبريز و استان آذربايجان شرقى غيرقانونى اعلام شــده و تمام سگهاى بدون صاحب تبريز براى عقيمســازى و نگهدارى بــه پناهگاه حيوانات پرديس منتقل مىشوند.

اميد كه در اســتان فــارس نيز با تدبير مســئولان و فعاليــت مطلــوب تر فعالان زيســت محيطــى حامى حقوق حيوانات زمينه نگهدارى مناســب و عقيم ســازى حيوانات بدون صاحب به صورت جدى فراهم شود.

برخورد با افراد خاطى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.