كوتاه از فارس

KHABAR JONOOB - - جنوب -

*

فرمانده پليس راه آهن كشور تاكيد كرد: در صورت گسترش حمل و نقل ريلى، قطعاً شــاهد كاهش ميزان تصادفات و تلفات ناشى از حوادث جاده اى خواهيم بود.

به گزارش ايلنا، ســردار عليرضا اكبرشــاهى در حاشيه بازديد از پليس راه آهن اســتان فارس گفت: در نيروى انتظامى جمهورى اســلامى ايران به عنوان يك ســازمان چند وجهى، هيچ وجه افتراقى بين پليس و كاركنان راه آهن وجود ندارد.

جشــن دانشــجويي دانشــگاهيان پيام نور فارس با حضور 30 زوج دانشجو در جوار مزار شهداي گمنام اين دانشگاه برگزار شد.

كلينيك شــكاف لب و كام به همــراه چند پروژه عمرانى و تجهيزات جديد، در دانشكده دندانپزشكى شيراز به بهره بردارى رسيد. ب

مســئول روابط عمومى اداره كل اوقاف و امور خيريه اســتان فارس گفــت: همزمــان با اجراى طــرح ضيافت الهى همه روزه در ايــام ماه مبارك رمضان مراســم قرائت و تفســير قرآن كريم در محل اداره كل اوقاف و امور خيريــه فارس برگزار مىشــود. جــواد يزدانى افزود: اين جلســات با حضور حجتالاسلام خوشنويس در نمازخانه اداره كل اوقاف فارس برپا مى شود.

در نشســتى با حضور رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى شــيراز، كاظم كريمي فرزند زنده ياد امير كريمي نيكوكار سلامت فارس و دكتر على اكبر رامجردى رئيس اداره امور خيرين و موسســات خيريه سلامت، روند پيشبرد ساخت پروژه بيمارستان 64تختخوابي كوشك ميدان بررسي شد.

مدير درمان دانشــگاه علوم پزشــكى شــيراز، با بيــان اينكه يكى از شــاخصهاي مهم توسعه يافتگي كشورها از نگاه ســازمان بهداشت جهاني، ميــزان مرگ و مير نوزادان اســت، از كاهش پنج و ســه دهــم درصدى اين شاخص، طى سال گذشته در استان فارس خبر داد. به گزارش روابط عمومي

* * * * *

دانشگاه علوم پزشكي شيراز، دكتر سيد ابوالفضل هاشمى اص لمهمتري نعل ت مــرگ نوزادى در ايران را تولد زودرس، نارســايى نــوزاد هنگام تولد ،ك م وزنى شــديد و پيامدهاى مربوط به اين موارد عنوان كرد و گفت: شــاخ ص ميــزان مرگ و مير نوزادان از 11 و دو دهم درصد در ســا ل1395، ب ه10 و 6دهم در سال 1396 كاهش يافته كه معادل پنج و سه دهم درصد است.

سرپرســت مديريت بيمارســتان آنكولوژى امير از اهداى سه دستگا ه »نبولايزر« به ارزش يكصد و بيست ميليون ريال از سوى نيكوكاران عرصه ســلامت به اين مركــز خبر داد. به گــزارش روابط عمومي دانشــگا هعلو م پزشــكي شــيراز، گنج كريمى با معرفى دســتگاه نبولايزر به عنوان وسيلهاى براى رســاندن دارو به قســمتهاى مختلف دســتگاه تنفس ا زراه استنشاق ، گفت: اين امر به دليل سريع بودن تأثير دارو و جلوگيرى از تأثير آن بر بافت هاى ديگر بدن، بسيار مورد توجه است.

مديركل منابع طبيعى استان فارس از شناسايى بالغ بر 11 هزار هكتار اراضى گياهان دارويى در استان فارس خبر داد و گفت: در مجمو ع211 ت ن گياهان دارويى از اســتان فارس به خارج از كشــور صادر مىشــود. مهرزاد بوستانى از شناسايى بالغ بر 11 هزار هكتار اراضى گياهان دارويى در استان فارس خبر داد و افزود: اين ميزان به صورت سنتى توسط دامداران، شاغلان حرفهاى در اين زمينه و بهره برداران خرده پا برداشت مىشود.

اوليــن جلســه تعاملــي كارگروههاي شــوراي فني اســتان فارس به رياســت مهندس محســن ربانــيزاده مديــر نظام فنــي و اجرايي ســازمان مديريــت و برنامــه ريزي اســتان فــارس و با حضــور مهندس جمشــيدي مديــركل دفتر فني اســتانداري فارس و اعضــاى كارگروههاي تخصصي در سالن جلســات ســازمان مديريت و برنامه ريزي اســتان فارس برگزار شد. محســن ربانــي زاده مدير نظــام فني و اجرايي ســازمان مديريــت و برنامه ريزي اســتان فارس از هر گونه همراهي ســازمان مديريــت و برنامه ريزي بــا بخــش خصوصي بالاخــص در بحــث صــادرات خدمات فني مهندســي خبر داد.

* * *

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.