برگزاري مشاعره قرآنى و نمايشهاى مذهبى به صورت روزانه در ماه رمضان

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

دهمين نمايشــگاه قرآن و عترت استان فارس بــا عنوان »عــروه الوثقى« طى روزهــاى 5 تا 10 خــرداد ماه مصادف با 10 تــا 15 رمضان در جوار آرامگاه حافظ برپا خواهد شــد. به گفته مســئولان برگزاركننده در اين ماه مبارك علاقهمندان شــاهد برگزاري ســه نشســت علمى با موضــوع قرآن و عتــرت، اجراي مشــاعره قرآنى هــر روز به مدت نيم ســاعت و اجراى يك نمايش مذهبى با موضوع قــرآن و عترت به صورت روزانــه خواهند بود. در همين ارتبــاط رييس گروه قرآن و عترت اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســلامى فارس در گفت و گو با ايكنا از فارس با بيان اين كه دهمين نمايشگاه قرآن و عترت اســتان فارس با عنوان »عروه الوثقى« در ايام ماه مبارك رمضان برپا خواهد شــد، گفت: اين نمايشگاه علاوه بر شــيراز در 15 شهرستان فارس برپــا خواهد شــد. مهــدى احمدى گفت: تــا كنون برپايى اين نمايشــگاه در 10 شهرســتان اســتهبان، اقليد، رســتم، شــيراز، فيروزآباد، ممسنى، نى ريز، خرم بيد، ارســنجان و مرودشــت قطعى شــده است و قطعاً 6 شهرســتان ديگر نيز به ايــن تعداد اضافه خواهند شــد. وي، زمان بازديد از نمايشگاه »عروه الوثقــى« را همه روزه از ســاعت 17 تا 21 اعلام كرد و گفت: در اين نمايشــگاه آخرين دستاوردهاى قرآنــى دســتگاههاى اجرايى و موسســات قرآنى، ناشــران و گروههاى هنرمندان به نمايش گذاشــته مىشــود. وى همچنين از حضور 15 موسسه تا اين لحظه در نمايشگاه »عروه الوثقى« خبر داد و گفت: موسسات قرآنى و ناشران و كتابفروشىهايى كه در زمينه قرآن و عتــرت فعاليت مىكنند و مىخواهند در اين نمايشــگاه غرفه داشته باشــند، مىتوانند به دفتر معاونــت قرآن و عتــرت اداره كل فرهنگ و ارشــاد فارس واقــع در بولوار ايثــار مراجعه كنند. احمــدى با تصريح اين كه در درون اين نمايشــگاه علاوه بــر ارايه دســتاوردهاى قرآنــى، برنامههاى جانبــى متعــددى نيز برپا خواهد شــد، برپايى ســه نشســت علمى با موضوع قرآن و عترت، مشــاعره قرآنــى هر روز بــه مدت نيم ســاعت، اجراى يك نمايش مذهبى با موضوع قرآن و عترت به صورت روزانه را از جمله اين برنامهها اعلام كرد. جشن رمضان فارس از امروز آغاز به كار مى كند در همين ارتباط سرپرست اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسلامى فارس از آغاز به كار جشن رمضان اين استان با برپايى محافل قرآنى خبر داد.

غلامرضا يوســفى نژاد با بيان اين كه جشــن رمضان در اين اســتان همزمان بــا آغاز ماه مبارك رمضان از امــروز آغاز بــه كار مىكند گفت: اين جشــن به مدت يك ماه با اجراى برنامه هاى متنوع فرهنگــى، هنرى، علمــى و غيره بــا موضوع قرآن و عترت در شــيراز و 29 شهرســتان استان فارس برگــزار مىشــود. وى افــزود: يكــى از مهم ترين برنامههاى اين جشــن برگزارى روزانه مســابقات قرآن و نهج البلاغه با همكارى صدا و سيماى مركز فارس اســت. يوســفى نژاد ادامه داد: در اين برنامه هر شــب به دو نفر كه به ســوالات اين مســابقه با موضوع قــرآن و نهج البلاغه پاســخ صحيح دهند، جايزه اهدا شــده و در پايان مــاه مبارك رمضان از 120 نفــر از برندگان اين مســابقات تجليل به عمل خواهد آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.