سكوت ابدى مجرى خوشنام

قاسم افشار گوينده با سابقه صداوسيما درگذشت

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

قاســم افشار گوينده با ســابقه صدا و سيما در حالى كه 9 سال بود در هيچ برنامه خبرى حضور نيافته بود، دار فانى را وداع گفت. به گزارش خبرگزارى خبرآنلاين، قاسم افشــار كه از سال هاى اول انقلاب، گويندگى در بخشهاى خبرى راديو و تلويزيون را بر عهده داشــت و در بحبوحه سال هاى دفاع مقدس بارها اخبار مربوط به پيروزىهاى رزمندگان اســلام را به اطلاع هموطنان رســانده بود، بامداد ديروز بر اثر ايســت قلبى دارفانى را وداع گفت. او از سال 1388 در تلويزيون حضور نيافت. مجرى خوشنامى كه سكوت اختيار كرد

افشار يكى از خوش نامترين مجريان و اخبارگويان دهه 60 بود. او از 9 سال قبل ديگــر خبرى در تلويزيون نخواند و به گفته خــود كلاً اين كار را رها كرد. او 13 آبان ســال 1330 در تهران به دنيا آمد و دوره ابتدايى و متوسطه را در تهران و قصرشيرين تحصيل كرد و ســپس به مدرســه عالى پارس رفت و در رشــته روان شناســى ادامه تحصيل داد. در مقطع انقلاب فرهنگى تحصيلات دانشــگاهى او نيمه تمام ماند ولى بعد از بازگشايى دانشگاهها كارشناسى روان شناسى را از دانشگاه علامه طباطبايى دريافت كرد ســپس كارشناسى ارشــد خود را در همين رشته از دانشگاه آزاد اسلامى اخذ كرد. او در دهه 60 به عنوان يكى از گويندگان مهم اخبار شناخته مىشد، سعيد فانيان، مدير سابق شبكه سوم سيما در سايت شخصى خود از افشار به عنوان چهره شاخص خبر سيما نام برده كه بر كار خود مسلط بود. حدود 9 سال قبل از درگذشت اين اخبارگو، تصوير او در قاب تلويزيون نقش نبسته بود. او سه سال قبل در يك گفت و گوى كوتاه كه در ديدارى اتفاقى بين افشار و يك خبرنگار صورت گرفت، به اين پرسش كه آيا درست است بعد از انتخابات 88 و آن اتفاقات، از صدا و سيما بيرون آمديد؟ به صراحت چنين پاسخ داد: »كلا كار را ول كردم.« روايت حياتى از وداع افشار با تلويزيون

از همان سالى كه قاسم افشار در تلويزيون به فعاليتش خاتمه داد، حاشيههاى زياى درباره اش مطرح شد. بعضى ها بازنشسته شدن او را دليل بر غيبتش دانستند و عدهاى ديگــر نيز علت اصلــى خداحافظى او را موضع گيرىهايش درباره انتخابات ســال 88 عنوان كردند. محمدرضا حياتى ديگر گوينده قديمى خبر در گفت و گويى كه سه سال با پيش با روزنامه »شرق« داشته به دلايل رفتن افشار از تلويزيون اشاره كرد و گفت: »صحبتى درباره آقاى افشــار مطرح شــد و عكس هاى او در فضاهاى مجازى دست به دســت شــد، در حالى كه چنين چيزى به هيچ وجه واقعيت ندارد. حقيقت اين اســت كه آقاى افشــار به دلايلى از خبر خداحافظى كردند و مساله اتفاقات گفته شده در ارتباط با كار او هيچ نقشى نداشت البته آقاى افشار هم بايد مىدانست ترك كردن ميدان خبر در آن شــرايط باعث انتشــار چنين شــايعاتى مى شود و مى توانســت رفتن خود را به تأخير بيندازد حتى خاطرم هست كه معاونت سياسى هم از او درخواست كرد براى اين كه شــبهه اى ايجاد نشود، حداقل سه ماهى رفتنش را به تعويق بيندازد كه آقاى افشار نپذيرفت اما در اين كه آن زمان دوران ســختى را پشت سر گذاشتيم هيچ شكى نيست. دورانى بســيار پر التهاب و دشــوار براى همه به خصوص گويندگان خبر بود. در تمام دوران كارى شــرايط سخت بســيارى را تجربه كردم مثل زمانى كه زير موشك باران خبر مىخوانديم و فراموش نمى كنم روزهايى كه در استوديو بوديم و همزمان از بيرون صداى بمب مى شــنيديم. همكاران قديمى من هم از تلويزيون خداحافظى كردند و تنها من بودم كه به نمايندگى از آن نسل در تلويزيون مانده بودم. طبعاً وظيفه يك گوينده حرفهاى همين اســت كه در هر شــرايطى كارش را انجام دهد. اگر من هم از تلويزيون مىرفتم، طبعاً شخص ديگرى كار من را انجام مى داد اما متوجه بودم كه به دليل سابقه حضورم در تلويزيون مردم انتظار بيشترى از من داشتند. به هر صورت صدا و سيما را كه نمىشود خالى گذاشت.«! اعلام زمان و مكان مراسم تشييع و ترحيم قاسم افشار گفتنى اســت، مراسم تشــييع پيكر قاسم افشار، گوينده نام آشــنا و با سابقه خبر، امروز پنجشــنبه 27 ارديبهشت ساعت 9 صبح از مقابل منزلش برگزار مىشود. مراسم ترحيم او نيز روز شنبه 29 ارديبهشت ساعت 17:30 تا 19 در مسجد الغدير در خيابان ميرداماد تهران برگزار مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.