اعضاى هيأت رئيسه انجمن نمايش فارس مشخص شدند

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

هيأت رئيســه انجمن هنرهاى نمايشى فارس در نخستين جلسه با انتخاب عليرضا (افشــين) محمودى به عنوان رييس انجمن نمايش فارس رســما كار خود را آغاز كرد. پس از برگزارى انتخابات انجمن هنرهاى نمايشــى در فارس، هيات رييســه اين انجمن پس از بررسى هاى مختلف و همچنين رايزنى ها و مشورت هاى صورت گرفته پس از راى گيرى عليرضا (افشين) محمودى را به عنوان رييس، احمد وامق را به عنوان نايب رييس، هادى امامى مقدم را به عنوان بازرس و مهدى هنرجويان را به عنوان خزانهدار معرفى كرد. همچنين در اولين اقدام هيات مديره با شــعار تئاتر پاك، اســتان فارس را به 5 بخش شــمال، جنوب، شــرق، غرب و مركز تقسيم و مســئوليت هر بخش به يكى از اعضاى هيات مديره واگذار شــد كه مجتبى حســينى قيرى به عنوان مسئول نظارت بر امور شهرســتان ها انتخاب شد. بر اين اساس افشين محمودى، مسئول بخش مركزى شــيراز، احمد وامق مسئول شهرستان هاى جهرم، داراب، استهبان، نى ريز، زرين دشت، سروســتان، خفر و فسا، مجتبى حســينى قيرى مسئول شهرســتان هاى فيروزآباد، قيرو وكارزين، لارســتان، لامرد، مهر، خنج، گراش، اوز، كوار، بيرم، جويم، مهدى هنرجويان مســئول شهرستان هاى فراشبند، ممسنى، نورآباد، رســتم، خشت، سپيدان و كازرون و هادى امامى مقدم مسئول شهرستان هاى مرودشت، پاسارگاد، ارسنجان، بوانات، زرقان، قادرآباد، خرامه، خرم بيد، اقليد و آباده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.