شرايط نمايش فوتبال در سينماها اعلام شد

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

سخنگوى شوراى صنفى نمايش اعلام كرد سينماداران بايد براى نمايش فوتبال در سينمايشان از نيروى انتظامى مجوز گرفته و رضايت صاحبان فيلمهاى در حال اكران را نيــز جلب كنند. غلامرضا فرجى در گفت و گو با مهر آخرين جزييات از نمايش فوتبال در ســينماهاى كشــور را اين گونه تشريح كرد: شــنيديم كه نيروى انتظامى با نمايش فوتبال در ســينماها موافقت كرده ولى اگر قرار اســت فوتبال در ســينماها پخش شــود بايد مجوزهاى قانونى رســما صادر شــود. وى تاكيد كرد: علاوه بر آن سينماداران بايد از صاحبان فيلمهايى كه ســانس نمايش آثارشان همزمان با نمايش فوتبال است، مجوز گرفته و رضايت آن ها را كسب كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.