فراخوان طراحى مدال گراميداشت نودمين سالروز تولد سهراب سپهرى

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

قرار اســت نمايشــگاهى از آثار طراحى مدال بر گرفته از اشعار يا پرتره سهراب سپهرى برگزار شود. به گزارش ايلنا، پرويز تناولى (مجسمه ساز و نقاش جهانى ايران) در آييــن داورى آثار هنرجويان دوره مجســمههاى كوچك با اعلام اين خبر افزود: در مهر ماه امسال در چند شهر دنيا سالزاد سهراب سپهرى برگزار و در ايران نيز با برپايى نمايشــگاهى از آثار طراحى مدال بر گرفته از اشــعار يا پرتره اين نقاش فقيد همراهى مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.