گرانترين نقاشى تاريخ حراجى ساتبى

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

يك نقاشــى از »آمادئو موديليانى« عنوان گرانترين اثر هنرى فروخته شــده در تاريخ 274 ســاله حراجى ســاتبى را به خود اختصاص داد. به گزارش ايســنا به نقل از رويترز، در حراجى آثار امپرسيونيسم و مدرن حراجى ساتبى در نيويورك، يكى نقاشى اثــر »آمادئو موديليانى« نقاش و مجســمه نامدار ايتاليايى بــه قيمت 157 ميليون دلار فروخته شــد تا چهارمين اثر گران قيمت فروخته شــده در يــك حراجى آثار هنرى نام گيرد. اين نقاشــى در سال 1917 ميلادى توسط موديليانى كشيده شده است و پيش از آغاز حراجى قيمت 150 ميليون دلار براى آن برآورده شــده بود. اين نقاشــى در سال 2003 ميلادى 26 ميليون و 900 هزار دلار فروخته شــده بود و حالا پس از 14 ســال با قيمت شش برابر بيشتر فروخته شده است. همچنين اين نقاشى رنگ روغن گرانترين اثرى است كه در طول تاريخ 274 ساله حراجى ساتبى فروخته شده است، با اين وجود هنوز با شكســتن ركورد گرانترين اثر هنرى تاريخ فاصله زيادى دارد. ســال گذشــته نقاشــى »سالوادور موندى« اثر »لئوناردو داوينچى« در حراجى رقيب كريستيز پس از يك رقابت داغ در ميان خريداران به قيمت 450 ميليون و 300 هزار دلار فروخته شد. در حراجى آثار امپرسيونيسم و مدرن حراجى ساتبى در نيويورك در مجموع آثار هنرى به ارزش 318 ميليون و 300 هزار دلار فروخته شــد كه 83 درصد نســبت به فروش 173 ميليون و 800 هزار دلار سال گذشته رشد داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.