اظهار تأسف حاتمى كيا از ممنوعالخروجى جعفر پناهى

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

ابراهيم حاتمىكيا در گفت و گو با خبرگزارى فرانسه از اين كه جعفر پناهى اجازه نيافت به جشنواره كن برود، ابراز تأسف كرد. به گزارش خبرگزارى خبرآنلاين، ابراهيم حاتمى كيا در گفت و گو با خبرگزارى فرانســه درباره فيلم »به وقت شــام« صحبت كرده اســت و در بخشــى از آن مىگويد: »اين فيلمى سياســى نيست. اين فيلم انسانى و بشردوســتانه است. ما با داعش مواجهايم كه پرچم اسلام را نشان مىدهد اما انحرافى شيطانى است«. در اين گفت و گو كه در دفتر سازمان »اوج« صورت گرفته است، حاتمىكيا دربــاره حضور ايران در ســوريه مىگويــد: »ايالات متحده آمريكا همواره با افتخار از اعزام ســربازان خود به نورماندى براى نجات بشــريت ســخن مىگويد، در خاورميانه رويدادى مشابه در جريان است. ما مىخواهيم به مردمى كه فرهنگ و دينى مشابه با ما دارند كمك كنيم«. در مطلبى كه در خبرگزارى فرانسه منتشر شده است، مىخوانيم: »سازمان »اوج« علاوه بر فيلمى مانند »به وقت شام« صدها فيلم مســتند تلويزيونى و ســريال محبوب »پايتخت« را توليد كرده است كه چندى پيش پخش شد و در قسمتى از آن ماجراى رويارويى با داعش به تصوير كشــيده شــد«. در بخش ديگرى از گفت و گوى خبرگزارى فرانسه با حاتمىكيا مىخوانيم: »حاتمى كيا على رغم حمايت پر شــور از جمهورى اســلامى اعلام كرد كه تصميم مقامات براى ممنوعيت كار و خروج از كشــور جعفر پناهى را درك نمى كند و از بابت آن واقعاً متاسف است«.

فيلم »ســه رخ« به كارگردانى جعفر پناهى در بخش رقابت اصلى هفتاد و يكمين جشــنواره كن حضور يافت و براى نخل طلايى رقابت مى كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.