هشتمين جشنواره كتابخوانى رضوى آغاز به كار كرد

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

مردم براىمديركلشــركتدر كتابخانههاىهشتمينعمومىجشنوارهفارس از كتابخوانى عموم رضوى دعــوت كرد. روح ا... منوچهرى با اشــاره به اين كه هشــتمين دوره اين جشــنواره با همكارى نهاد كتابخانههاى عمومى كشــور آغاز شــده است، عنــوان كــرد: ايــن دوره از جشــنواره كتابخوانــى رضوى با معرفى هفت عنوان كتاب در سه رده سنى »كــودك«، »نوجوان« و »جوان و بزرگســال«، در دو بخش فــردى و خانوادگى برگزار مىشــود.وى با تصريح اين كه بخــش آنلاين اين رقابت از پايان ارديبهشــت ماه آغاز مىشــود، گفت: بخش مكتوب مســابقه كتابخوانى رضوى نيــز از 15 خرداد آغاز مىشــود و مهلت شركت در اين رقابت تا 31 تيرماه خواهد بود. همچنين شــركت كودكان در اين رقابت هم به دو شــيوه تصويرسازى از كتابها و تهيه فايل ويديويى معرفى و خوانش كتابها پيش بينى شــده است. وى با اشاره به اين كه منابع هشتمين جشنواره كتابخوانى رضوى در تمامى كتابخانههاى عمومى و فايــل الكترونيك اين كتابها نيــز در پورتال اداره كل كتابخانههاى عمومى فايل موجود اســت، افزود: كتابهــاى »مژده گل« نوشــته محمود پوروهاب و »مهمان خراســان« نوشته ســعيد بيابانكى در بخش كودك، »كاش تو را مىديدم« و »مســافر هشــتم« از كتابهــاى مژگان شــيخى در بخــش نوجوان و سه كتاب »ماه هشــتم« نوشته مهدى غلامعلى، »به ســپيدى يك رؤيا« نوشته فاطمه ســليمانى و »مهر ولايت در آسمان ايران« نوشته آيت ا... على كريمى جهرمى در بخش جوان و بزرگســال به عنوان منابع اين جشنواره معرفى شده است. به گفته وى اختتاميه اين جشــنواره همزمان با دهه ولايت در شهريورماه و بــا تجليل از برگزيدگان برپا مىشــود. علاقمندان مىتوانند به منظور كسب اطلاعات بيشتر به پورتال اداره كل كتابخانههــاى عمومــى اســتان فــارس به نشانى www.farspl.ir) ( مراجعه نمايند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.