زلـزلهزدگان زلال

عوايد فروش آثار اين نمايشگاه به نفع كودكان زلزلهزده صرف خواهد شد

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

بعضىها انســانهاغيــاثهستندكه ملــك داستانهاىخالقحســينى-مخصوصبه داســتانهاىخودشــانمتفاوتى را در براى خبرنگار»خبرجنــوب«/زندگىزندگىمعمولاًدارندديگران اما همه مىشــوند. كســانى مثل هنرمندان، هنرمندانى كــه مىخواهند چيزى بيشــتر از لذت بردن از هنر را براى مخاطبانشان به ارمغان بياورند، چيزى مثل اميد و انگيزه بيشتر براى زندگى.

محمد پوركند، يكى از اين هنرمندان اســت كه اگرچه در زلزله ســرپل ذهاب خيلى چيزهاى مادى را از دست داد اما توانست دنيايى پر از رنگ را در ميان فضاى زلزله زده آن شــهر ايجاد كند. شايد او را بتوان خالق روحيه اميد در ميان كســانى دانست كه زندگى روى خوشــى به آنها نشــان نداده بود. او تلاش كرد پــس از زمين لرزه دردناك و ويران كننده ســرپل ذهاب، گرمي بخش دل هاي كودكانى باشــد كــه بي پناه و بي گنــاه در ميان آوارهاى زلزله گرفتار شــده بودند. او مى خواست با نقاشى و آموزش آن به كودكان و نوجوانان زلزله زده، هم مرهمى بر زخم هاى بى شــمار دلشــان بگذارد و هم با تشويق آن ها به خلق آثار هنرى، به آن ها بياموزد در هر حالتى براى ادامه زندگى تلاش كنند و روزىِ زندگىشــان را خودشان به دست بياورند. او به واقع مىخواســت به جاى قلاب دادن به دست بچهها، ماهيگيــرى را بــه آن ها بياموزد. اين هنرمند حالا چند روزى اســت به شــيراز آمده و نمايشــگاهى از آثار خود و كودكانى كه آموزش داده را در نگارخانه دوماهى اين شــهر برپا كرده اســت. نمايشگاهى با عنوان »دســتهاى بزرگ« كه عوايد فروش آثار آن به نفع همين كودكان زلزله زده صرف خواهد شــد. نمايشــگاهى كه بيست و دوم ارديبهشــت ماه جارى كار خود را آغاز كرده و تا ســى و يكم همين ماه بــه كار خود ادامه مىدهد. اگرچه محمــد پوركند در گفت وگو بــا خبرنگار ما احتمــال تمديد آن تا پنجم خردادمــاه را دور از ذهن نمىداند. به گفته وى علاقهمندان مىتوانند همه روزه از ساعت 17 تــا 22:30 با حضــور در نگارخانه دوماهى بيــش از 100 اثر رنگ روغن و اكروليك با ســبك رئال و مدرن را به تماشــا بنشــينند و يا در راســتاى كمك به كودكان زلزله زده نســبت بــه خريد آن ها اقدام كنند. براســاس اظهارات اين هنرمند نقاش، او در جريان زلزله ســرپل ذهاب كانكسهــاى زيادى را با موضوعات مختلف نقاشــى كــرده، از منظــره و طبيعت گرفته تا حوادثى مثل ســانحه ســانچى، ســقوط هواپيما در ياســوج و... كه در سال گذشــته رخ دادهاند. او در گفتوگويى با خبرگزارى ايســنا نيز به نقاشــىهايش در ســرپل ذهاب اشاره كرده و گفته است: »روى يكى از كانكسها عكس على دايى را كشــيدم، روى يك كانكس ديگر هــم تصوير جواد خيابانى. مىخواســتم يكجورهايى زحماتشــان را جبران كنم. اين دو نفر بعد از زلزلــه كمكهاى زيادى كردند كه من خواســتم به زبان خودم از آن ها تشــكر كنم. يك راننده خيرخواه هم بود كه با كاميونش براى زلزله زدگان كمك ها را مىآورد اما يك بار در تصادفى كشته شد. تصوير او هم روى يك از كانكسهاســت. حادثه كشــتى سانچى را نيز روى كانكســى ديگر كشــيدم.« البته نقاشىهاى كانكسى محمد پوركند فقط به آدمهاى مشهور اختصاص ندارد: »مردم سراسر ايران كمك هاى زيادى به ما زلزله زدگان كرده اند. مردم از همان لحظات اوليه تا همين امروز با ما بودهاند. لازم بود از آن ها تشكر كنم. براى همين يك نقاشى متفاوت از نقشه ايران كشيدم«.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.