جنجال لارنس فون تريه در جشنواره فيلم كن

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

نمايش فيلم جديد »لارنس فون تريه« در جشنواره فيلم كن با جنجال همراه شد و بسيارى از تماشــاگران سالن را ترك كردند. به گزارش خبرگزارى خبرآنلاين، نمايش فيلم جديد لارنس فون تريه با عنوان »خانه اى كه جك ساخت« در جشنواره فيلم كن جنجالى شــد و به نظر مى رسد كه حتى با آگاهى از اســتانداردهاى جنجالى فون تريه نيز نمىتوان از ديدن اين فيلم وحشــت زده نشــد چرا كه هنگام اكران فيلم در جشنواره كن بيش از 100 نفر از تماشاگران تاب نياوردند و سالن سينِما را ترك كردند. نمايش خشونت چنان در فيلم »خانه اى كه جك ساخت« عيان بود كه برخى تماشاگران هنگام خروج از سالن صحنه هاى فيلم را »منزجر كننده« توصيف كردند.در فيلم »خانه اى كه جك ســاخت« لارنس فون تريه داستان قاتلى سريالى را پى مى گيرد كه قربانيان خود را بيشتر از ميان زنان انتخاب مى كند و به شكلى وحشتناك آن ها را به قتل مىرساند. با در نظر گرفتن تمام اين موارد هنگامى كه فيلم تمام شــد بخش بزرگى از سالن خالى بود و شــگفت اين كه افراد باقى مانده در ســالن پس از پايان تيتراژ، ايستاده به تشويق عوامل فيلم پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.