»پرده« در تماشاخانه سپاسدار باز مىشود

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

نمايــش »پــرده« به نويســندگى نويــد ايزديار و كارگردانــى محمدرضا جعفــرى توســط گــروه سوشــيانس با سرپرســتى اصغــر ســلطانىنژاد در تماشــاخانه سپاســدار اداره فرهنــگ و ارشاد اســلامى فارس آغاز به كار كرده و تــا 28 ارديبهشــت ماه جــارى ادامه دارد. بــه گزارش روابــط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسلامى فارس، در ايــن نمايش كامران و ليــلا زوج جوانى هســتند كه به همراه دوست مشتركشان ســروش در تئاتر و سينما فعاليت دارند. سالگرد ازدواجشان نزديك است. جهت تمريــن تئاترى كه بايد بــه زودى روى صحنه ببرند به يــك مانكن نياز دارند. كامران بدون اطلاع ليلا از دختر عمويش (هما) كه چندين ســال پيش به خارج از كشــور رفته، درخواســت كــرده تا يك مانكــن تهيه كرده و براى آن ها ارســال كند. هما ايــن كار را انجام مىدهد. ليلا متوجه اين قضيه شــده و به دليل اين كه هما قبلا به كامران علاقه داشــته اســت روى كامران و روابطش حساس مىشود و زندگــى خانوادگى آنهــا تحت تاثير قرار مى گيرد. جعفرى دليل انتخاب متن را ايــن گونــه بيان مى كند كــه معمولاً ســالهاى اول ازدواج بيــن زن و مرد به دليل عدم شــناخت نســبت به روحيات يكديگر، سوءتفاهم، سوء ظن و اختلافاتى بــه وجود مىآيد كه حتى گاهى باعث از بين رفتن حريم بيــن دو نفر و خانوادهها مى شود. در اين نمايشنامه اين قضيه قابل مشاهده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.