موازنه فرصت صدور نفت

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييس جمهور كشــورمان در ســوئيس گفت: »معنا ندارد كــه نفت ايران صادر نشــود، و آن وقت نفت منطقه صادر شــود. اگر شــما توانســتيد، اين كار را بكنيد تا نتيجهاش را ببينيد«، اين ســخن در پاســخ به مواضع و اقدامات رسمى آمريكا جهت ايجاد شــرايط گوناگون براى جلوگيرى از به فروش رســيدن نفت ايران، و جايگزين شــدن نفــت عربســتان در بازار اســت. تا آن جا كــه عقل و منطق ايجــاب مى كند، نمى توان نشســت و تماشــا كرد كه ايران هم هزينه هاى برجام را بدهد و هم مشاهده كند كه آمريكا، نه تنها تعهدات برجامى خود را استنكاف ورزد، بلكه، مجارى تنفسى مــا را تا مرز خفگى مســدود كند و اين اقــدام را دقيقاً به اســتظهار و بلكه معاونت اسراييل و سعودى و هم دستانش در منطقه دنبال كند!

يك جا نظام بايد ايشان را انذار دهد كه، »امنيت و آسايش و فرصت، در منطقه، حق همه اســت، و بايد براى همه يكســان فرض شــود«. پس، اگر اين سخن روحانى، تهديد هم تلقى شود، تهديدى است كه مخاطب خاص دارد! سايرين هم قاعدتاً اگر در قبال چنان وضعى ســاكت و ناظر باشــند، در سود و زيان نتيجه نهايى آن »وضعيت« شريك خواهند بود. ســاير مقامات مملكت نيز به فراخور حوزه مسئوليت خويش، به تكرار يا تشــريح يا تبييــن آن مواضع رييس جمهور پرداختند. طبيعى اســت كه تنها معناى مواضع انذارى (يا تهديدآميز) آقاى روحانى، »بستن معبر نفت منطقه« نيست اما مهم ترين آن، همين است!

برخى منتقدان، اين مواضع رييسجمهور را از دو جهت نپسنديدند؛ اولا، شرايط را بغرنج و ســخت مى كند. ثانياً، امكان اجرا ندارد! اما، پاســخ فشرده به اين عزيزان اين كه: اولا، تهديد به »عمل مقابل به مثل«، عمدتاً جنبه بازدارنده داشــته و حتما بر »شــاكله ذهنى« و اراده دشــمن اثر جدى مىگذارد. اين تهديد، مىتواند روى ديگر وقايــع پرخطر و پرهزينه دشــمن را به او و ديگران خاطر نشــان كنــد، و كرد! ثانيا، برخــلاف تصورات منتقدان، هم نظاميان و استراتژيســت هــاى ما، و هم طرف مقابل، دقيقــاً مى دانند از چه ســخن مــى گويند و تبعات چنين ســخنانى را كاملا تخصصى درك مى كنند.

منتقدان، تصور مىكنند كه پاسخ قاطع روحانى به تعرض ترامپ، تشديد كننده وضعيت تا مرز برخورد اســت، حال آن كــه، منطق معارضه در مرحله جنينى، ايجاب مى كند كه دائما هزينه رفتار پر خطر حريف را تا حد قابل انتظار، به او گوشزد كرد، وگرنه حريف در تشديد وضعيت جرى تر مى شود.

صِــرفِ ايــن كــه ما نبايــد به مســاله ايران هراســى دامــن بزنيم، نمــى تواند رافــع مســئوليت مــا در اداره منطقــى »صحنــه معارضــه رو به تشــديد« باشــد. بــه رغم تصــور منتقديــن دلســوز، آمريــكا، حتماً بــه تنهايــى و بدون مباشــرت طرف هاى فروش و خريد 18 ميليون بشــكه نفت خليج فارس، نمى تواند نفت ما را مســدود و مــا را تحريم كند. پس، اگر تهديد ما به عمــل متقابل براى ديگران هزينه داشــته باشــد، اين ديگران، همان ها هســتند كه مستقيما در بســتن تنفس ما مباشرت دارند! عليرضا اكبرى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.