ركورد تاريخ مصرف برق كشور براى سومين بار شكست

KHABAR JONOOB - - اخبار -

طبق آمار رسمى شركت مديريت شبكه برق ايران، در هفته اى كه گذشت، ركورد تاريخ مصرف برق ايران شكست.با ثبت مصرف لحظه اى 57 هزار و 97 مگاوات، ركورد تازه اى در مصرف برق ايران ثبت شد. تا پيش از اين هيچ گاه مصرف برق كشور به 57 هزار مگاوات نرســيده بود.به گزارش تسنيم، چهارشنبه (بيستم تيرماه 97) در ساعت 16 و 38 دقيقه با ثبت مصرف لحظه اى 57 هزار و 97 مگاوات، ركورد تازه اى در مصرف برق ايران ثبت شد.تا قبل از ثبت اين ركورد تاريخى در روز چهارشنبه، بيشترين مصرف برق كشــور در روز نوزدهم و يازدهم تيرماه ســال جارى، به ترتيب با ثبت 56 هزار و 801 مــگاوات و 56 هــزار و 672 مگاوات رقم خورده بود.بــه عبارتى در هفته اى كه گذشت، در روزهاى نوزدهم و بيستم تيرماه (سه شنبه و چهارشنبه) دوبار ركورد مصرف تاريخى مصرف برق كشور جا به جا شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.