در كمتر از يك سال ديگر به تعادل اقتصادى باز مى گرديم

KHABAR JONOOB - - اخبار -

علــى ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: در كمتر از يك ســال ديگر به تعادل اقتصادى باز مى گرديم و كشورهاى ديگر از ايران براى بازگشت به مذاكره دعوت مــى كنند.به گزارش ايرنا، على ربيعى در گفت و گو با خبرنگاران در شهرســتان لردگان اســتان چهارمحال و بختيارى تاكيد كرد: دشــمن در هيچ دورانى اين گونه مرموزانه براى هدف گيرى روانى كشور وارد ميدان نشده بود.

هم اينك دشمن به مردم كشور القا مى كند كه وضع كشور در روزهاى آينده بدتر مى شود. وى اظهار كرد: در اين صورت بايد از فرصت ها بهره گيرى و پتانسيل اقتصادى ارتقا داده شود. نبايد در دام دشمن با هدف فروپاشى ايران گرفتار شويم.وزير تعاون، كار و رفــاه اجتماعــى تاكيد كرد: به همين منظور مردم بايد اعتماد بيشــترى به نظام سياســى كشــور و دولت داشته باشــند تا بتوان راحت تر به رفاه رسيد.به گزارش خبرگزارى مهر، ربيعى گفت: دولت نمى گذارد به مردم فشــار اقتصادى وارد شــود؛ تمهيدات لازم براى بهبود وضعيت اقتصادى از سوى دولت انديشيده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.