ايران در فكر صادرات دارو به جمهورى آذربايجان

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى ديروز جمعه پس از ديدار با وزير اقتصاد جمهــورى آذربايجــان گفت: اميدوارم با ايجاد زمينه ها، بيش از گذشــته شــاهد افزايش صادرات دارو از ايران به كشور آذربايجان باشيم.

بــه گزارش ايرنا، ســيد حســن هاشــمى اظهــار كرد: دو كشــور روابط گســترده و خوبــى در همــه عرصــه هــا دارنــد كــه يكــى از محورها حــوزه بهداشــت و درمان اســت و بــا توجه به اراده ســران دو كشــور و علاقه مشــتركى كه ميــان دو ملت و دو كشــور همســايه وجــود دارد، ايــن ديدارهــا مــى توانــد دســتاوردهاى خيلــى خوبــى داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.