يك نماينده مجلس 40 ميليارد تومان در مؤسسات مالى سپرده گذاشته بود

KHABAR JONOOB - - اخبار -

يك نماينده اصولگراى مجلس معتقد است عمده معوقات بانكى متعلق به بيش از 80 نفر است و اين افراد هم به نحوى بعضا ارتباطاتى را با بعضى از مسئولان دارند.

مجتبــى ذوالنــورى نماينده قــم و عضو فراكســيون ولايى مجلس در گفــت و گو با اعتماد آنلاين با بيان اين كه فســاد اقتصادى در كشــور به صورت شــبكه اى اســت، گفت: متاســفانه بعضى از مفاســد اقتصادى در كشور به صورت شبكه اى شده است البته نه شبكه نــام و نشــان دار بلكه به شــكل يك اختاپوس چند ســر به همه جا ريشــه دوانده و گاهى سيســتم را فاســد مى كنند. گاهى با سالوســى، تزوير، حيله گرى و مظلوم نمايى خودشــان را بــه يك مســئولى وصل مى كننــد و حمايت آن هــا را جلب مى كنند. گاهى هم پشــت اغــراض خيرخواهانــه جمــع و مخفى مى شــوند.وى بيان كــرد: گاهى ممكن اســت بعضى آدم هاى ناباب ســراغ بعضى از مســئولان مذهبى و دينى بروند و وجوهات شــرعى بدهند. آن هــا اگر جايى گير كردنــد اين گواهى را علم مى كنند كه ببينيد ما پيش فلان مرجع كلى وجوهات داده ايم و مگر مى شــود كســى كه اهل خمس و وجوهات اســت، فساد كند؟!اين نماينده اصولگراى مجلس گفت: كســانى كه اهل فســاد و فتنه هســتند سعى مى كنند كه از مســيرى براى موجه نشــان دادن خودشان اســتفاده كنند؛ آن ها گاهى پشــت توليد و ايجاد اشــتغال مخفى مى شــوند، گاهى طرح هايى را كه مى تواند اشــتغالزا باشد ارايه مى كنند و وام و تســهيلاتى را دريافت مى كنند اما در جاى ديگر خرج مى كنند.ذوالنورى با تاكيد بر اين كه اراده اى براى برخورد با فســاد در مجلس نيست، تصريح كرد: اميدواريم مجلس در خصوص مبارزه با فساد وظيفه خود را انجام دهد البته من به كار مجلس اميد ندارم و اراده اى بــراى مبارزه با فســاد نمى بينم، براى مثال در موضوع موسســات مالى زمانى كه يك نماينده مجلس دهم حدود 40 ميليارد تومان در موسســات مالى گذاشــته و بالا 40 درصد ســود مى گرفته آن نماينده زير پوستى تلاش نخواهد كرد كه مشكل موسسات مالى به اين زودى حل نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.