مردم شكاياتشان را با 190 مطرح كنند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

ســخنگوى وزارت بهداشــت نحــوه برخــورد بــا شــركتهاى دارويــى و تجهيزاتــى كــه ارز دولتى مى گيرند اما اقلامشان را با قيمتى بالاتر از نرخ مصوب مى فروشند، تشــريح كرد.ايرج حريرچى در گفت و گو با ايســنا، در پاســخ به اين كه مردم چگونــه مى توانند كمبودهــاى تجهيزات پزشــكى و دارو را پيگيرى كنند، گفت: مردم با شماره 190 كه ستاد رسيدگى به شكايات وزارت بهداشت اســت مى توانند اين موارد را پيگيرى كننــد كه 28 اپراتور تمام وقت به صورت 24 ســاعته مشــغول به كار هستند و روزانه حدود 3000 تماس در اين سامانه داريم كه به همه آن ها يك به يك رسيدگى شــده و راهنمايى هاى لازم انجام مى شــود. اين سامانه در زمينه دارو، تجهيزات پزشــكى، بهداشت محيط و ... به مردم پاســخگو خواهد بود.وى افزود: دو ســامانه نيز بــراى پيگيــرى وضعيت دارو اعلام كــرده ايم كه مردم با جســت و جوى آن مــى توانند قيمت داروها را ببينند. همچنيــن مى توانند نرم افزار موبايلى آن را دانلود كرده و اصالت داروها را بررســى كنند. از طرفى در اداره كل تجهيزات پزشكى سازمان غذا و دارو، سازمان تعزيرات حكومتى مســتقر شده و به شــكايات مردم رسيدگى و احكام لازم را صادر مى كند.سخنگوى وزارت بهداشت درباره تاثير نوســانات قيمت ارز بر روى قيمت دارو و تجهيزات پزشكى گفت: از نظر ما و طبق سياستگذارى دولت نوســانات قيمت ارز هيچ تاثيــرى در حوزه دارو ندارد، غيــر از همان افزايش قيمت ســالانه كه كمتر از تــورم و 9 درصد بوده اســت.حريرچى گفــت: در حال حاضر هيچ شــركت دارويى نيست كه بگويد ارز دولتى مــى خواهــم و ارز 4200 تومانى بــه او تخصيص داده نشــود. از طرفى ما قيمت ها را رســما اعــلام كرده ايم، منتهى متاســفانه برخى افراد و شــركت هــاى وارداتى بــه صورت اســتثناء از اين ارز 4200 تومانى اســتفاده مى كنند اما اقلامشــان را با قيمتى بالاتر از نرخ مصوب مى فروشند كه اين اقدام تخلف است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.