افزايش ميزان وام بازنشستگان تأمين اجتماعى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مديرعامــل تامين اجتماعى كشــور گفت: ميزان مبلغ وام بازنشســتگان تامين اجتماعى افزايش يافت.به گزارش مهر، ســيد تقى نوربخش در جمع خبرنگاران اظهار كــرد: ميزان وام براى پرداخت به بازنشســتگان از چهار ميليون به پنج ميليون تومان رســيده اســت كه ايــن وام از ابتداى مهر ماه بــا نرخ چهار درصد به بازنشســتگان پرداخت مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.