شيرمادران هم به مواد پلاستيكى آغشته شد!

KHABAR JONOOB - - اخبار -

اين روزها اســتفاده بى رويه انسان ها از مواد پلاستيكى بلاى جان طبيعت شده است و سالانه خسارت هاى زيادى را به آن وارد مى كند.

هــزاران قطعه رها شــده پلاســتيك در طبيعــت حتى گاهــى باعث مــرگ گياهان و جانوران مى شــود چرا كه در بســيارى مواقع حيوانات در آن محبوس شده و يا آن را به طرز ناخواســته اى قورت داده و جان مى سپارند.طبق آمار هر ساله هزار ميليارد كيسه پلاستيكى در طبيعت سرگردان و24 هزار قطعه از آن در هر كيلومتر مربع در اقيانوسها رها مى شود.به گفته كارشناسان پلاستيك يك زباله خطرناك براى جانوران است.مواد ناشى از پلاستيك حتى در آناليز شــير مادران هم ديده شــده است.اين ها محصولاتى است كه بيش از 100 سال طول مى كشد تا به خاك تبديل شود. تنها در اصفهان هر نفر روزانه 70 گرم زباله پلاستيكى توليد مىكنــد كه در مجموع به 220 تن مى رســد.نتيجه آن علاوه بر ايجاد چهره نازيباى طبيعت، ضربه به پيكر آن اســت. گفته مى شــود، هر دقيقه فقط يك ميليون بطرى پلاســتيكى آب در طبيعت دور ريز مى شود.

كارى كه شــايد به خاطر گرانى قوطى هاى فلزى، بشــر به خريد آن ناگزير مى شود.در ســال هاى اخير براى اســتفاده كمتر از اين مواد فرهنگ سازى هايى صورت گرفته است.براى مقابله با توليد بى رويه اين پسماندها بايد تا جايى كه برايمان امكان پذير است از مصرف آن خوددارى كنيم.در مواقعى كه مجبور هستيم از مواد يك بار مصرف استفاده نماييم، نوع گياهى آن را خريدارى نماييم و يا اين كه پسماندها را به ايستگاه هاى بازيافت تحويل دهيم. هر چند كه نوع گياهى آن قيمت بالاترى دارد اما براى ســلامت انسان و محيط زيست مناسب است. تجمع كيسه هاى پلاستيكى يكى از عمده ترين محل توليد زباله است. در يكى از فروشگاههاى اصفهان راهى براى كم كردن اين كيسه ها ارائه شده و آن استفاده از كيسه هاى پارچه اى است. در جهت فرهنگ سازى نيز هر زمان كه مشترى با كيسه پارچه اى به فروشگاه مراجعه نمايد از تخفيف ويژه اى برخوردار و به اين ترتيب از ريختن هزار پلاستيك جلوگيرى مى شود.

(شبكه خبر)

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.