شيب كاهشى طلاق و اعتياد در كشور

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييس سازمان بهزيستى كشور به فعاليت مجتمعهاى خدماتــى بهزيســتى و همچنيــن ســه رويكرد پيشــگيرى اجتماعى و توانبخشى اشاره كرد و گفت: به صراحت اعلام مى كنم كه در كنترل آسيب هاى اجتماعى به حالت ايستايى رسيده ايم و وضعيت در بحث طلاق و اعتياد در يك شيب روبــه كاهــش قــرار گرفته به طــورى كه ما با شناســايى محــلات پرخطر در حوزه اعتياد ســعى مىكنيم با كمك 5 هزار و 200 تيم اجتماع محور آســيبها و دغدغه ها را به حداقل برسانيم.به گزارش ايسنا، انوشيروان محسنى بندپى در نشســت مطبوعاتى با اصحاب رسانه اظهار كرد: ما در حال تهيه ســند شيوع شناسى خودكشى در كشور هستيم تا با توجه به نتايج اين شــيوع شناســى در استان هاى مختلف نســبت به كاهش خودكشــى و برنامه هاى پيشــگيرانه در ايــن زمينه اقدام عملى را انجــام دهيم.وى گفت: خط 123 در تمام اســتان هــا در بحث جلوگيرى از كــودك آزارى، همسرآزارى و كاهش خشونت با پيگيرى هاى قضايى فعال اســت و ما در حوزه پيشــگيرى هاى اوليه و ثانويه بر اين باوريم كه طرح پيوســت ســلامت اجتماعى بايد در توسعه اشتغال و كارآفرينى مدنظر باشد.

اسـتقرار اورژانس اجتماعى در تمام شهرستانهاى بالاى 50 هزار نفر

رييــس ســازمان بهزيســتى از اســتقرار اورژانــس اجتماعى در تمام شهرستان هاى بالاى 50 هزار نفر خبر داد. به گزارش ايلنا، انوشيروان محسنى بندپى گفت: امروز در دنيا و كشورمان با تغييراتى كه در محيطى و سبك زندگى به وجود آمده و همچنين گســترش فضاى مجازى و كاهش گفــت وگوها در خانواده با رشــد آســيبهاى اجتماعى در جامعه مواجه هســتيم. اعتياد، طلاق، فقر اقتصادى و مشكل كــودكان كار از جمله اين آســيب ها هســتند كه دغدغه و نگرانى مقام معظم رهبرى، دولت و مردم است.

وى با بيان اين كه عبور از اين شرايط و نيل دستيابى به جامعه اميدوار همراه با رفاه و ســلامت اجتماعى مستلزم تفكرى نوين و اقدامات ويژه در راســتاى تامين رفاه است، ادامــه داد: اصلىترين نهاد دولتــى و حاكميتى كه مبتنى بر دانش محورى و براســاس مفاد مصرح در قانون اساســى و برنامه ششم بوده، سازمان تامين اجتماعى است.

يك هزار و 480 سـقط جنين بـا هدف جلوگيرى از تولد نوزادان معلول

رييس ســازمان بهزيســتى كشــور در مــورد اجراى طــرح غربالگرى ژنتيك زوجين با هدف جلوگيرى از تولد نوزادان داراى معلوليت، اظهار كرد: در اين زمينه يك هزار و 480 سقط جنين قانونى و شرعى انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.